Projekt Osijek 3

Projekt Osijek 3

Wave icon

Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Crkvenoj, Lađarskoj i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku

Projektom će biti omogućena provedba rekonstrukcije vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u dijelu sustava u kojem je ta mreža najstarija, izgrađena od neadekvatnog materijala s realnim rizikom gubitaka pitke vode odnosno propuštanja otpadne vode te s nedovoljno ili bez ugrađene opreme koja omogućava učinkovito upravljanje sustavom.
Projektno rješenje će osigurati kvalitetnu izvedbu instalacija iz materijala koji po trajnosti i karakteristikama odgovaraju predviđenoj namjeni i tipu objekta.

Vrijednost radova 12.427.468,17 kn
Financiranje – 90% EU i Hrvatske vode
– 10% Grad Osijek
Stručni nadzor provodit će Hidroing i Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek u vrijednosti 186.412,02 kn
POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA klasa: 361-03/13-01/58 ur.broj:2158/01-12-02/03-14-7 JR

ODVODNJA

Zadržavajući postojeće smjerove odvodnje i postojeći koncept odvodnje, kanalizacija se sastoji od 5 krakova ukupne dužine 1563,27 m. profila 630, 1000 i 1200 mm.Trasa kanalizacije se polaže u pravcu trase postojeće uz vađenje postojećih cijevi.
Spajanje nove kanalizacije s postojećim sustavom javne odvodnje na mjestima priključenja izvodi se spojnim armirano-betonskim revizijskim oknima.
Duž Crkvene, dijela Kišpatićeve i Lađarske ulice a uvidom u stanje na terenu vršit će se prespajanje svih postojećih slivnika cestovne oborinske odvodnje i kućnih priključaka na rekonstruirani sustav kanalizacije.

VODOOPSKRBA

Projektom je obuhvaćena izgradnja i rekonstrukcija postojećeg cjevovoda pitke vode postavljanjem novih cijevi uz vađenje starog cjevovoda duž namjeravanog zahvata u Crkvenoj, Lađarskoj i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku ukupne dužine 2.709 m.
Trasa cjevovoda se postavlja većinom u zelenoj površini osim na mjestima gdje zbog postojećih instalacija, kućnih priključaka i križanja se cjevovod postavlja u prometnicu.
Projektirana trasa ima dvostruku namjenu i to funkciju isporuke vode te protupožarne zaštite u sklopu vanjske hidrantske mreže
Postojeći cjevovod pitke vode duž namjeravanog zahvata u prostoru je u funkciji te će se rekonstrukcija odvijati u dionicama radi osiguranja kontinuirane vodoopskrbe.
Vađenje starog cjevovoda te postavljanje novog cjevovoda pitke vode vršiti će se u dionicama između zasunskih okana uz postavljanje privremenih „bypassa“ duž radne dionice.

Postojeća kanalizacija u Crkvenoj, Lađarskoj i dijelu Kišpatićeve se nalazi većim dijelom u prometnici pa je obzirom na takav položaj projektom predviđena rekonstrukcija cjelokupne površine kolnika.

Kontakt

SJEDIŠTEPoljski put 1, 31000 OsijekOIB43654507669MATIČNI BROJ3013502MBS030062778 Trgovačkog suda u OsijekuŠIFRA DJELATNOSTI3600 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodomTELEFON Phone icon +385 031 330 100 TELEFAX Phone icon +385 031 358 644 E-MAIL Phone icon vodovod@vodovod.com

Preuzmite dokumente

PDF icon Informacija o Projektu Osijek - 3 PDF dokument, 183.09 KB