Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

O projektu imamo pravo znati:

Službenik za informiranje

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva VODOVOD-OSIJEK d.o.o. na sljedeće moguće načine:

putem mobitela na broj: +385 (0)98 438 494;
putem faksa na broj: +385 (0)31 358 644;
E-mail službeniku za informiranje: alen.prnjat@vodovod.com

Preuzmite na obrascu;


poštom na adresu:
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, 31000 Osijek, Hrvatska ;

osobno na adresu:
Poljski put 1, 31000 Osijek, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

•Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.


•U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.


•Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.


•Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.


•Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.


•Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Službenik za informiranje:

mr.sc. Alen Prnjat, dipl.oec.
Mob: +385 (0)98 438 494
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, Poljski put 1, 31000 Osijek, Hrvatska
Fax.: +385 (0)31 358 644
E-mail službenika za informiranje: alen.prnjat@vodovod.com
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati..
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.


NAPOMENA:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova.

U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.


Naknada za ponovnu uporabu informacija
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.


Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:


1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda,


2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,


3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,


4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UREĐUJU

– Ustav Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
– Zakon o pravu na pristup informacijama 
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
– Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 
(»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17),
– Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 
(»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17),
– Zakon o medijima 
(»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
– Zakon o općem upravnom postupku 
(»Narodne novine«, broj 47/09),
– Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana 
(»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),
– Zakon o tajnosti podataka 
(»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
– Zakon o upravnim sporovima 
(»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),
– Zakon o zaštiti osobnih podataka 
(»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
– Zakon o zaštiti tajnosti podataka 
(»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
– Opći porezni zakon 
(»Narodne novine«, broj 115/16),
– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija 
(»Narodne novine«, broj 20/16)
– Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske 
(»Narodne novine«, broj 124/15),
– Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija 
(»Narodne novine«, broj 83/14),
– Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija
(»Narodne novine«, broj 67/17),
– Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije 
(»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

EUROPSKI PROPISI

– Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora 
– Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information
– Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU 
– Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance
– Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora 
– Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information
– Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01 
– Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01
– Uredba (EU) 2016679 Eurposkog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Vijeće Europe
Interni akti

•Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti

•Odluka o imenovanju Službenika za informiranje VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

•Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,

•Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,

•Zahtjev za pristup informacijama,

•Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,

•Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Moj Vodovod aplikacija

google-play-badge 1.svg
Download_on_the_App_Store_Badge 1.svg
169113041920576285.png
169113041923526472.png
URS logo.png

Copyright © 2023 Vodovod Osijek d.o.o.