O nama

O nama

Wave icon

Osnove djelatnosti Društva

Društvo se bavi isključivo proizvodnjom, pročišćavanjem i distribucijom vode, izvođenjem priključaka na komunalne vodne građevine, ispitivanjem kvalitete, kontrolom i pročišćavanjem otpadnih voda odnosno pružanjem vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje. U skoroj budućnosti sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zaokružit će se djelatnosti vezane uz pružanje vodne usluge.

 
Misija, vizija i ciljevi Društva

Prioritet i glavna misija u poslovanju tvrtke VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je sigurna opskrba kvalitetnom pitkom vodom te pouzdana i kvalitetna usluga odvodnje otpadnih voda. Misija poslovne jedinice Vodoopskrba je razvoj moderne infrastrukture sa visokom razinom iskazivanja kvalitete usluga. Izgradnja modernog vodoopskrbnog sustava usklađena je sa zaštitom okoliša i interesima lokalne zajednice. Misija poslovne jedinice Odvodnja je održavanje kontinuiranog funkcionalnog sustava odvodnje otpadnih voda grada Osijeka i gradskih naselja.

Vizija Društva je kontinuirano ostvarivanje misije i postizanje zadanih ciljeva uz najviše standarde kvalitete, koristeći suvremene znanstvene i empirijske tehnologije i metode vodeći pri tome brigu o zaštiti okoliša i oslanjajući se na vlastite tehničko-tehnološke i ljudske potencijale, na principima održivog razvoja.

Cilj Društva je povećati učinkovitost poslovanja kroz svrhovito unutarnje ustrojstvo, razvijati timski rad utemeljen na visokoj odgovornosti zaposlenih, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usvršavanje te pravilnu raspodjelu radnih poslova i zadataka, unaprijeđivati ukupno poslovanje kroz uvođenje suvremenih informatičkih rješenja te kroz unaprijeđenje poslovnih procesa.

Povijest društva

Tradicija organiziranog oblika vodoopskrbe u gradu Osijeku seže daleko u povijest. Prvi poznati vodovod bio je onaj iz 133. godine kada je rimska Mursa bila uvrštena u gradove prvog reda zahvaljujući među ostalom gradskom vodovodu.

Osijek je svoj drugi Vodovod dobio za vrijeme turske vladavine, dok je treći osječki Vodovod nastao u Tvrđi 1758. godine. Na njega je osim vojnih zgrada bilo priključeno i nekoliko obiteljskih kuća.

1883. godine osnovan je prvi pogon za vodoopskrbu grada Osijeka, koji je kao izvor vode koristio otvoreni vodotok rijeke Drave. Od tada pa do današnjih dana, Vodovod je doživio mnoge preinake glede rekonstrukcije i modernizacije kako kapaciteta, tako i organizacijske strukture djelovanja.

1965. godine ukida se dotadašnji naziv Vodovod i plinara, osnivaju se radne jedinice Servis i Projektni biro i Vodovod radi pod nazivom Radna organizacija „Vodovod-Osijek“. U narednom razdoblju „Vodovod-Osijek“ osim dotadašnjeg montažerstva proširuje područje svoga djelovanja i na druge tržišne djelatnosti kao što su tehnički plinovi.

1985. godine pušten je u rad pogon za proizvodnju i distribuciju vode koji je kao izvor vode koristio duboke arteške zdence koji se koriste i danas.

1989. godine Radna organizacija „Vodovod-Osijek“ temeljem novih zakonskih propisa mijenja naziv u Poduzeće „Vodovod-Osijek“ u čijem sastavu se nalaze osnovne organizacije „Montaža“, „Gradski vodovod“, „Kanalizacija“, „Servis“, „Tehnički plinovi“, „Projektni biro“, „Komercijala“ i „Stručne službe“.

«Vodovod-Osijek» s p.o. kao Javno poduzeće za vodoopskrbu i odvodnju s potpunom odgovornošću, sa sjedištem u Osijeku, Poljski put 1, osnovano je Odlukom Skupštine općine Osijek dana 24. rujna 1991. godine i registrirano kod Trgovačkog suda pod brojem Fi -3005/92 od 29. srpnja 1992. godine.

Kao društvo s ograničenom odgovornošću VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju osnovano je temeljem Društvenog ugovora o promjeni oblika organiziranja javnog poduzeća u trgovačko društvo i o usklađivanju općih akata i temeljnog kapitala «Vodovod-Osijek» s p.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima od 19. listopada 1998. godine i Odluke članova Društva «Vodovod-Osijek» d.o.o. od 14. rujna 2001. godine o prihvaćanju Izmjene Društvenog ugovora o promjeni oblika organiziranja javnog poduzeća u trgovačko društvo i o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala «Vodovod-Osijek» s p.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj.

Povezana društva

Zakon o vodama koji je pred Društvo postavio niz krucijalnih aktivnosti potrebnih za nastavak kontinuiranog poslovanja, a jedna od bitnih aktivnosti koja je provedena je izdvajanje tržišnih dijelova Društva od djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. U tu svrhu tijekom studenog 2013. godine završena je posljednja faza restrukturiranja osnivanjem VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. kao društva kćeri u 100%-tnom vlasništvu VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Od 2014.godine VODOVOD-OSIJEK d.o.o. bavi se isključivo pružanjem vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje.

Danas je VODOVOD-OSIJEK d.o.o. moderno trgovačko društvo sa 390 zaposlenih koje se kao osnovnom djelatnošću bavi vodnim uslugama u koje prvenstveno spadaju proizvodnja, pročišćavanje i distribucije pitke vode te odvodnja otpadnih voda.