Natječaji i oglasi

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU dugoročnog kredita za izgradnju solarnih elektrana 31.10.2023.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU

dugoročnog kredita za izgradnju solarnih elektrana

u iznosu od 4.818.000,00 €

IZUZEĆE OD ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

(članak 30.stavak 1. točka 11. ZJN 2016)

 1. Podaci o naručitelju

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Sjedište: Poljski put 1, Osijek

OIB 43654507669

 1. Osoba zadužena za kontakt

Osoba za kontakt: Vanja Glavaš, e-mail: vanja.glavas@vodovod.com

 1. Opis predmeta nabave

Nabava dugoročnog kredita  za izgradnju solarnih elektrana.

 1. Iznos kredita:

 Iznos od 4.818.000,00 €.

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja

Rok i način otplate: deset (10) godina u mjesečnim anuitetima.

Razdoblje povlačenja kredita: dvije godine.

Početak otplate glavnice: 31.01.2026. godine.

Obračun i naplata kamate: kamata se obračunava mjesečno uz primjenu proporcionalne metode uz stvarni broj dana.

Dospijeće plaćanja kamate: na datum dospijeća.

Naknade i troškovi: navesti naknadu za obradu kredita, drugih troškova nema.

Sredstvo osiguranja: zadužnica VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

 1. Način i rok korištenja predmeta nabave

Iznos kreditnih sredstava isplaćuje se sukcesivno izravno na račun VODOVOD-OSIJEK d.o.o. temeljem računa i situacija dobavljača i izvođača radova.

 1. Razdoblje povlačenja kredita

Početak povlačenja kredita je od 01.01.2024. godine, a očekivani završetak 31.12.2025. godine.

 1. Način izrade ponude

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva.

Kamatna stopa: fiksna.

Simulaciju otplatnog plana izraditi na slijedećim pretpostavljenim polaznim elementima:

Ugovor o kreditu zaključen 27.12.2023. godine.

Sredstva se isplaćuju: 1.000.000 € dana 20.03.2024. godine

728.000 € dana 20.05.2024. godine

2.000.000 € dana 10.07.2025. godine

1.090.000 € dana 10.12.2025. godine      

 1. Sadržaj ponude

Ponuda sadrži:

 1. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u elektronskom obliku na mail: vanja.glavas@vodovod.com. Ponuda mora biti potpisana, ovjerena te skenirana. Svi eventualni traženi prilozi moraju biti skenirani.

 1. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude odustati od svoje dostavljene ponude.

 1. Cijena predmeta nabave

Cijena ponuda obuhvaća ukupan trošak kredita bez glavnice. Ukupni trošak obuhvaća nominalni iznos kamata i naknadu za obradu kredita.

 1. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 45 dana od dana otvaranja ponuda.

 1. Kriterij odabira ponude

Najniža cijena ponude.

 1. Datum, mjesto i vrijeme dostave i otvaranja ponuda

Rok za dostavu ponuda je 17. studenog 2023. godine do 08:30 sati.

Otvaranje ponude obavit će Povjerenstvo za nabavu kredita 17.11.2023. godine u 08:30 sati bez prisutnosti ponuditelja.

 1. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Do 45 dana od isteka roka za dostavu ponuda.