Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN broj:125/11, 64/15, 112/18) i članka 35. Društvenog ugovora VODOVOD-OSIJEK d.o.o. raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

I.

Predmet ovog natječaja je zakup poslovnog prostora upisanog u zk.ul.16948, etažno vlasništvo s određenim omjerima, poduložak 1 k.o. Osijek i to: 1. etaža 1884/8561, Jedinica “ P “ – podrum sa 337,52 m² koje se nalaze na kč.br.750/1, Stambeno-poslovna zgrada i dvor u ulici J.J. Strossmayera 203, površina 330 m² ( u nastavku: poslovni prostor).

II.

Početna cijena mjesečnog zakupa poslovnog prostora iznosi 464,42 EUR/3.499,17 KN uvećano za PDV (580,53 EUR/4.374,00 KN).

Ugovorena najamnina nepromjenjiva je u prvoj godini zakupa.
Predmet natječaja iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine.
Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu jedinstvenu ukupnu ponuđenu cijenu predmeta natječaja iz točke I. ovog natječaja.
Poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja iznajmljuje se u viđenom stanju.
S ponuditeljem koji bude izabran sklopit će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Zakupnina za poslovni prostor plaća se mjesečno, unaprijed, najkasnije do 10.-tog u mjesecu.
Zakupnik plaća režijske troškove kao i troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.
Zainteresirani ponuditelji mogu pogledati navedeni prostor svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati, uz prethodni dogovor.

III.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvijete smatrat će se neprihvatljivima.
Iznimno, u slučaju da na natječaj za poslovni prostor pristigne samo jedna ponuda koja ne sadrži sve tražene isprave i dokaze, a ponuditelj je uplatio jamčevinu, pisanim putem pozvat će se ponuditelj da u roku od tri dana od primitka poziva, dopuni ponudu. U slučaju da i u tom roku ponuditelj ne dostavi sve potrebne isprave i dokaze, ponuda će se smatrati nepotpunom.

IV.

Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 464,42 EUR/3.499,17 KN uvećano za PDV (580,53 EUR/4.374,00 KN).
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun VODOVOD-OSIJEK d.o.o., IBAN: HR9223600001102042292, poziv na broj – OIB – i mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom.

V.

Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13. i 148/13.) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, dužni su uz ponudu priložiti važeće:
– Uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
– Potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.
Za osobe iz prethodnog stavka utvrđuje se kao natječajni uvjet da su u obvezi uz ponudu priložiti i uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da ne koriste mirovinu ostvarenu na osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Osobe navedene u stavku 1. ove točke mogu uz ispunjenje gore navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe i ako do sada to pravo nisu ostvarivali.
Navedenim osobama koje su nazočne u postupku provedbe natječaja će biti omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju.
U slučaju da osobe iz stavka 1. ove točke nisu mogle odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju i ostvariti svoje prvenstveno pravo, ili nisu bile nazočne provedbi natječaja, bit će im pisanim putem omogućeno da ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju u roku od 3 dana od dana dostave te obavijesti.

VI.

U slučaju da na natječaj za poslovni prostor pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, sa istim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine, te da među tim ponuditeljima nema onih s pravom prvenstva, nadmetanje se nastavlja pisanim iskazivanjem nove ponude, između prisutnih ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos.

VII.

Pisane ponude sa pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, Poljski put 1 s naznakom „ NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“ preporučenom poštanskom pošiljkom, rok za dostavu pisane ponude je do 22.09.2023. godine.
Ponuditelji su dužni na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta pravne osobe.
Ponuđena jedinstvena ukupna cijena predmeta natječaja mora biti izražena u eurima u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili opisanom iznosu u odnosu na druge ponude te mora biti jednaka ili viša od početne visine utvrđene u natječaju s posebno iskazanim PDV-om.
Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:
– izvadak iz sudskog registra (ako je ponuditelj pravna osoba)
– presliku rješenja o registraciji udruge građana (ako je ponuditelj udruga građana)
– presliku obrtnice i osobne iskaznice ako je ponuditelj obrtnik
– presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba
– potvrda o uplati jamčevine
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

VIII.

Otvaranje ponuda izvršit će nadležno Povjerenstvo u prostorijama Pravne službe na III. katu VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, Poljski put 1, dana 22.09.2023. godine u 13:00 sati.
Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog natječaja, kao i ponude koje pristignu nakon roka utvrđenog u prethodnoj točki, neće biti prihvaćene.

IX.

Ponuditelji koji se na natječaj jave kao fizičke osobe dužni su u roku od 30 dana regulirati sve pravne uvjete za obavljanje tražene djelatnosti, odnosno otvoriti obrt, osnovati d.o.o. udrugu ili dr., u suprotnom sa istima se neće sklopiti ugovorni odnos.

X.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti će dostavljena svim ponuditeljima u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja.
Zakupodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.
Na Odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana primitka.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o zakupu poslovnoga prostora, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XI.

Jamčevine koje su položili ponuditelji, a čije ponude nisu prihvaćene vratiti će se beskamatno ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, dok se položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.
U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj.

XII.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisa ugovora o zakupu dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika koja pokriva godišnji iznos ugovorenoga zakupa, a kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

XIII.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

XIV.

Sve ostale informacije o provedbi natječaja i razgledanju prostora koji je predmet davanja u zakup mogu se dobiti u VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1, kontakt osoba Marcel Kolak – tel. 031/ 330-110.