Natječaji i oglasi

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE REVIZIJE POSLOVANJA ZA 2023. GODINU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. (OBJAVA: 05. Srpanj 2023.)

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o.


PODACI O NARUČITELJU  

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

  1. Naručitelj VODOVOD-OSIJEK d.o.o. OIB 43654507669 svrstan je u velika poduzeća.
  2. Šifra i naziv djelatnosti: 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
  3. Vrijednost kapitala na dan 31.12.2022. godine iznosi 268.106.714 kuna / 35.583.876,04 €.
  4. Na dan 31.12.2022. godine vrijednost aktive iznosila je 1.613.277.171 kuna / 214.118.676,89 €.
  5. Ukupni poslovni prihod od pružanja vodne usluge očekivan u 2023. godini je 11.650.000 €.
  6. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je organizacijski i troškovno podijeljen na četiri poslovne jedinice, sektor  i zajedničke službe i ima 377 zaposlena radnika.
  7. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je 100% osnivač jednog tržišno orijentiranog srednje velikog društva s ograničenom odgovornošću..

Procijenjena vrijednost nabave je 8.000,00 €.

Rok za podnošenje ponuda je 28.07.2023.

Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima

Naziv: Sektor Računovodstva i financija, Vanja Glavaš, dipl.oec.

            Tel: +385 31 330 761
            E pošta: vanja.glavas@vodovod.com

Naziv: Služba nabave, Marija Glibota, oec.

            Tel: +385 31 330 131
            E pošta: marija.glibota@vodovod.com


PREDMET NABAVE

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU sukladno Zakonu o računovodstvu i u skladu s člankom 36. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019):

  • Revizija nekonsolidiranih financijskih izvješća
  • Revizija konsolidiranih financijskih izvješća
  • Revizija sukladno čl. 36 Zakona o vodnim uslugama

ROKOVI IZVRŠENJA UGOVORA

Početak odmah po zaključenju ugovora

Završetak: – krajnji rok za davanje mišljenja na nekonsolidirano izvješće je 20.04.2024.,

– rok za davanje mišljenja u skladu s člankom 36 Zakona o vodnim uslugama 25.04.2024.

– rok za davanje mišljenja na konsolidirana financijska izvješća je do 10.06.2024.

Rokovi izvršenja ugovora su bitan dio ugovora.

UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj će uslugu platiti u 9 rata: prvu ratu  od 20% u roku 60 dana od dana zaključenja ugovora, a ostale u osam (8) jednakih mjesečnih rata.

UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora.

Ponuditelj mora imati iskustva u reviziji trgovačkog društva za vodne usluge koje svoje knjigovodstvo vodi sukladno MSFI-ovima što dokazuje popisom izvršenih usluga (referenci). Popis mora minimalno sadržavati vrijednost usluge, datum izvršenja te naziv druge ugovorne strane.

SADRŽAJ CIJENE

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi vezani za uslugu koja je predmet nabave (putni troškovi, dnevnice, smještaj, prehrana, materijal i slično).

U cijenu ponude za VODOVOD-OSIJEK d.o.o. treba uračunati dostavu 7 nekonsolidiranih izvješća i 6 konsolidiranih izvješća na hrvatskom jeziku i po potrebi 1-og nekonsolidiranog izvješća na engleskom jeziku – u papirnatom obliku.

KRITERIJ ODABIRA

 Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za izvršavanje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Predsjednik Uprave – direktor
Mr.sc Marko Eljuga, dipl.oec.

Član Uprave – direktor
Dejan Rusmirović, mag.iur.