Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA IMOVINE

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Osijek, Poljski put 1
7. srpnja 2023. godine
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od 1. listopada 2020. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek
Mjesto rada: Osijek

Naziv radnog mjesta: SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA IMOVINE
jedan (1) kandidat

Organizacijska cjelina: Sektor računovodstva i financija
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci

1. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:

• VSS, mag. oec.
• 1 godina radnog staža u struci.

2. Opis poslova i odgovornosti:

• knjiži primke-kalkulacije za osnovna sredstva
• knjiži sitan inventar i materijal te obračunava zalihe materijala
• obračunava amortizaciju osnovnih sredstava i knjigovodstveno evidentira promjene na imovini
• kontrolira i knjigovodstveno evidentira ulazne troškove po investicijama i prati financiranje istih
• usklađuje knjigovodstvene evidencije investicija s izvješćima Sektora investicija
• obavlja izračun pokrića sadašnje vrijednosti osnovnih sredstava i investicija iz odgođenih prihoda
• priprema knjigovodstvenu dokumentaciju za aktiviranje investicija uz istovremeni rashod osnovnih sredstava pri rekonstrukciji (izračuni, priprema dokumentacije i knjiženje)
• prikuplja, obrađuje i analizira dokumentaciju i podatke potrebne za izradu planova i izvješća u financijskom praćenju projekata
• priprema podatke o imovini i investicijama za potrebe internih i vanjskih korisnika
• izrađuje statističke izvještaje vezane uz investicije
• provodi formalnu i suštinsku kontrolu računa iz djelokruga svog rada
• vodi knjigovodstvo obračuna proizvodnje, obavlja obračun radnih naloga i nedovršene proizvodnje te pregled istih s odgovornim osobama
• priprema i sudjeluje u provođenju inventure
• evidentira primljene kredite i leasing i usklađuje ih s kreditorima i Gradom za koje je Grad jamac ili je dao suglasnost
• evidentira dane kredite i obračun kamata, prati otplatu kredita i šalje opomene za neredovito plaćanje
• dostavlja podatke o kreditima na zahtjev unutarnjih i vanjskih korisnika o kreditima
• prati i primjenjuje propise iz djelokruga svog rada.

• odgovoran za:

  • kvalitetno i pravovremeno obavljanje preuzetih poslova
  • ispravno i zakonito evidentiranje imovine i podnošenje izvještaja
  • poštivanje zakonskih i drugih propisa koji se odnose na djelokrug rada
  • rad u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
  • racionalno korištenje sredstava rada i predmeta rada kojima radi i rukuje.

3. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

• točnost i usmjerenost na detalje i brojke
• ažurnost i brzina u radu
• prepoznavanje i rješavanje problema
• sistematičnost i odgovornost
• savjesnost i etičnost
• sklonost timskom radu
• prepoznavanje i rješavanje problema
• samostalnost
• spremnost na prilagodbu informatičkom napretku.

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

• zamolbu koja mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresu stanovanja, kontakt telefon i adresu elektroničke pošte
• životopis s opisom dosadašnjeg rada
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
• dokaz o državljanstvu (preslika)
• potvrdu o evidenciji radnog staža (e-radna knjižica) s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od tri mjeseca od dana objave ovog natječaja.

Ako kandidat posjeduje preporuku bivšeg poslodavca o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci ili preslike prethodnih ugovora o radu iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima iste može priložiti uz obvezene dokumente.

Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete. Kandidati će biti obavješteni o mjestu i vremenu održavanja selekcijskog postupka.

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

5. Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom Natječaj za radno mjesto samostalni knjigovođa analitičkog knjigovodstva imovine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Javni natječaj je otvoren od: 7. srpnja 2023. godine do 14. srpnja 2023. godine što je i krajnji rok podnošenja prijave.

6. Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Pisana obavijest o ishodu postupka dostaviti će se kandidatu elektroničkom poštom ili pisano na adresu prebivališta u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata. Ista će sadržavati ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

7. Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili selekcijskom postupku i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pisano na adresu prebivališta kandidata i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -724, kontakt osoba: Daria Paloš, mag. iur.