Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – RADNIK NA OČITAVANJU VODOMJERA

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Osijek, Poljski put 1
28. ožujka 2023. godine
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od 1. listopada 2020. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek
Mjesto rada: Osijek
Naziv radnog mjesta: RADNIK NA OČITAVANJU VODOMJERA
dva (2) kandidata
Organizacijska cjelina: Služba obračuna i naplate vodnih usluga
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

1. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:
• SSS
• nije potrebno iskustvo u struci.

2. Opis poslova i odgovornosti:
• očitava vodomjere korisnika i očitane podatke o stanju vodomjera evidentira u knjige očitavanja vodomjera, a potom u sustav elektronske obrade podataka
• ispostavljene račune za vodne usluge te opomene za nepodmireno dugovanje ili upozorenja o obustavi isporuke vode dostavlja korisnicima
• prilikom očitavanja vodomjera kontrolira ispravnost rada vodomjera, ventila i plombe kao i mogućnosti pristupa vodomjernom oknu te je uočene nepravilnosti dužan dnevno evidentirati u sustav obrade podatka i o istome obavijestiti korisnika i kontrola
• sve propisane evidencije dnevno je obvezan uvesti u sustav elektronske obrade.
• odgovoran za:
✓ pristojnu i uljuđenu komunikaciju s korisnicima
✓ odgovornost za točnost podataka o stanju vodomjera
✓ pravovremenost dostave računa i drugih dokumenata korisnicima
✓ kvalitetno i pravovremeno obavljanje preuzetih poslova
✓ racionalno korištenje sredstva rada i predmete rada kojima radi i rukuje
✓ rad u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

3. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:
– usmjerenost na korisnike
– svijest o pravilima
– samostalnost i savjesnost
– komunikacijske sposobnosti
– emocionalna stabilnost
– osposobljenost za rad na računalu.

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:
• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
• domovnicu (preslika)
• potvrdu o evidenciji radnog staža (e-radna knjižica) s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od tri mjeseca od dana objave ovog natječaja.

Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete. Kandidati će biti obavješteni o mjestu i vremenu održavanja selekcijskog postupka.
Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

5. Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com i službenim stranicama HZZ-a. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom Natječaj za radno mjesto radnik na očitavanju vodomjera
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Javni natječaj je otvoren od: 28. ožujka 2023. do 5. travnja 2023. godine što je i krajnji rok podnošenja prijave.

6. Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Pisana obavijest o ishodu postupka dostaviti će se kandidatu elektroničkom poštom ili pisano na adresu prebivališta u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata. Ista će sadržavati ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka.
Pristanak na prikupljanje i obradu podataka smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

7. Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili selekcijskom postupku i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pisano na adresu prebivališta kandidata i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.
Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -724, kontakt osoba: Daria Paloš, mag. iur.