Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – SAMOSTALNI INŽENJER

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Osijek, Poljski put 1
18. siječnja 2023. godine

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od 1. listopada 2020. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek
Mjesto rada: Osijek
Naziv radnog mjesta: SAMOSTALNI INŽENJER
jedan (1) kandidat
Organizacijska cjelina: Sektor investicija i EU projekata, Služba EU projekata
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za stjecanje prvog radnog iskustva – mjera pripravništvo

1. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:

• VSS, mag. ing. aedif.
• bez radnog iskustva u struci.

2. Opis poslova i odgovornosti:

• radi na specifičnim zadacima unutar projektnog tima i obavlja kontrolu poslova i troškova projekata
• izvještava o stanju i fazama gotovosti projekata
• sudjeluje u poslovima pripreme tehničkog dijela dokumentacije za provođenje javne nabave
• sudjeluje u postupcima javne nabave za odabir izvođača radova i stručnog nadzora
• sudjeluje na koordinacijskim sastancima timova
• obavlja poslove investicijskog nadzora projekata organizacijske cjeline u kojima sudjeluje
• provodi provjere isporuka i prihvatljivosti izdataka projekata te planira i izvještava o obavljenim verifikacijama, administrativnim provjerama i provjerama na terenu
• temeljem dostavljenih privremenih i okončanih situacija i računa obavlja kontrolu količine i kvalitete izvedenih radova
• kontrolira i verificira račune iz svog djelokruga rada na temelju vjerodostojne dokumentacije
• izrađuje izvješća i analize iz djelokruga svoga rada
• vodi bazu podataka za programe, projekte i druge aktivnosti iz svog djelokruga rada
• surađuje s kontrolnim tijelima.
• odgovoran za:
✓ pravovremenu i učinkovitu kontrolu izvedenih radova i utrošenih sredstava
✓ pravovremeno obavljanje danih specifičnih poslova i uspješna kontrola poslova na projektima
✓ racionalno korištenje sredstava rada i predmeta rada kojima radi i rukuje
✓ kvalitetno i pravovremeno obavljanje preuzetih poslova.

3. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

– prepoznavanje i rješavanje problema
– spremnost na promjene
– dosljednost
– usmjerenost prema rezultatu
– sklonost timskom radu
– samostalnost i savjesnost
– komunikacijske i verbalne sposobnosti
– kreativnost i inovativnost
– vozački ispit B kategorije.

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
• domovnicu (preslika)
• potvrdu o evidenciji radnog staža (e-radna knjižica) s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete. Kandidati će biti obavješteni o mjestu i vremenu održavanja selekcijskog postupka.

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

5. Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com, u dnevnim novinama Glas Slavonije i službenim stranicama HZZ-a. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom Natječaj za radno mjesto samostalni inženjer – mjera pripravništvo
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Javni natječaj je otvoren od: 18. siječnja 2023. do 26. siječnja 2023. godine što je i krajnji rok podnošenja prijave.

6. Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se rezultati natječaja dostaviti elektroničkom poštom kandidatu ili pisano na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.
Pisana obavijest o ishodu postupka sadržavat će ime i prezime kandidata koji je ostvario najveći broj bodova u selekciji, ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka.
Pristanak na prikupljanje i obradu podataka smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj te će se koristiti isključivo u tu svrhu.
Osobni podaci kandidata (osim odabranog/ih kandidata) i dokumentacija prikupljena tijekom javnog natječaja brišu se u Društvu nakon proteka 6 mjeseci od dostave rezultata natječaja.

7. Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili selekcijskom postupku i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pisano na adresu prebivališta kandidata i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -724,
kontakt osoba: Daria Paloš, mag. iur.