Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – POSLOVOĐA POV-a

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Osijek, Poljski put 1
18. siječnja 2023. godine

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od 1. listopada 2020. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek
Mjesto rada: Nemetin
Naziv radnog mjesta: POSLOVOĐA POV-a (PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA)
dva (2) kandidata
Organizacijska cjelina: Sektor tehničkih poslova, Služba pročišćavanja otpadnih voda
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest (12) mjeseci

1. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:

• VŠS/VSS, strojarski smjer (1 izvršitelj)
• VŠS/VSS, elektro smjer (1 izvršitelj)
• 1 godina radnog staža u struci.

2. Opis poslova i odgovornosti:

• organizira rad i neposredno rukovodi povjerenom grupom radnika na UPOV-u (dispečerima, elektro i strojarskim održavateljima) na održavanju i popravku elektro i strojarskih uređaja
• vodi propisane evidencije o stanju elektro i strojarske opreme na UPOV-u
• pravovremeno osigurava dostatni materijal za rad
• uočava greške i nepravilnosti u funkcioniranju uređaja te organizira čišćenje i održavanja opreme UPOV-a
• vodi evidenciju svih poslova na održavanju, evidenciju rezervnih dijelova
• obavlja poslove kontrole i upravljanja sustava za grijanje i hlađenje
• u slučaju odsutnosti rukovoditelja, zamjenjuje ga u određenim poslovima
• u obavljanju poslova dosljedno primjenjuje radne procedure sukladno sustavu upravljanja kvalitetom.
• odgovoran za:
✓ odgovoran za planiranje, organizaciju, zaduženja, izgradnju, rad i održavanje sustava otpadnih voda, uključujući osiguranje kvalitete, analizu opasnosti i ranjivosti, kao i definiranje strategija praćenja i kontrolnih mjera u okviru djelokruga UPOV-a
✓ odgovoran za održavanje uređaja
✓ organiziranje rada i učinkovito funkcioniranje elektro i strojarskog sustava UPOV-a
✓ kvalitetno i pravovremeno obavljanje preuzetih poslova
✓ racionalno korištenje sredstva rada i predmete rada kojima radi i rukuje
✓ rad u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

3. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

– prepoznavanje i rješavanje problema
– sklonost timskom radu
– samostalnost i savjesnost
– dosljednost i odgovornost
– osposobljenost za rad na računalu
– položen vozački ispit B kategorije.

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
• domovnicu (preslika)
• potvrdu o evidenciji radnog staža (e-radna knjižica) s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci (preporuka bivšeg poslodavca ili preslike prethodnih
ugovora o radu iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima).
Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete.
Kandidati će biti obavješteni o mjestu i vremenu održavanja selekcijskog postupka.

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uprijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se uodnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

5. Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com, u dnevnim novinama Glas Slavonije i službenim stranicama HZZ-a. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca:
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom Natječaj za radno mjesto poslovođa POV a.  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Javni natječaj je otvoren od: 18. siječnja 2023. do 26. siječnja 2023. godine što je i krajnji rok podnošenja.

6. Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se rezultati natječaja dostaviti elektroničkom poštom kandidatu ili pisano na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj. Pisana obavijest o ishodu postupka sadržavat će ime i prezime kandidata koji je ostvario najveći broj bodova u selekciji, ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka. Pristanak na prikupljanje i obradu podataka smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj te će se koristiti isključivo u tu svrhu. Osobni podaci kandidata (osim odabranog/ih kandidata) i dokumentacija prikupljena tijekom javnog natječaja brišu se u Društvu nakon proteka 6 mjeseci od dostave rezultata natječaja.

7. Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili selekcijskom postupku i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pisano na adresu prebivališta kandidata i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -724,
kontakt osoba: Daria Paloš, mag. iur.