Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – INŽENJER TEHNIČKOG SEKTORA

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Osijek, Poljski put 1
18. siječnja 2023. godine

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od 1. listopada 2020. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek
Mjesto rada: Osijek
Naziv radnog mjesta: INŽENJER TEHNIČKOG SEKTORA
jedan (1) kandidat
Organizacijska cjelina: Sektor tehničkih poslova
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci

1. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:

• VSS, elektro smjer – mag. ing. el.
• 1 godina radnog staža u struci.

2. Opis poslova i odgovornosti:

• izrađuje elektro projekte izvedenog stanja za Društvo
• obavlja nadzor prilikom izvedbe elektro radova na objektima vodoopskrbe i odvodnje.
• prati stanje brojila, potrošnje električne energije i cijena za Društvo i po potrebi u dogovoru s neposredno nadređenim poduzima određene mjere
• organizira elektro radove u vodoopskrbi i odvodnju
• inženjersko održavanje sustava crpnih stanica i čvorova NUS-a mreže te predlaganje za unaprjeđenje istih
• predlaže idejna rješenja za poboljšanje energetske učinkovitosti
• sudjeluje u izradi idejnih rješenja za nove investicije
• izrađuje tender dokumentaciju za Društvo
• implementira i održava sustav digitalizacije projektne dokumentacije
• prati i usklađuje uspostavljen sustav za upravljanje energijom prema normi ISO 50001 u procesu održavanja uspostavljenog sustava, predlaže, koordinira i nadzire realizaciju poboljšanja istih
• planira, organizira i provodi unutarnje neovisne ocjene uspostavljenog sustava
• statistički obrađuje sve energente obuhvaćene normom ISO 50001 i na osnovu dobivenih rezultata predlaže poboljšanja
• prati natječaje vezane za energetsku učinkovitost i sudjeluje u prijavi istih.
• odgovoran za:
✓ kvalitetno i pravovremeno obavljanje preuzetih poslova
✓ racionalno korištenje sredstava rada i predmeta rada kojima radi i rukuje
✓ rad sukladno zakonskim i drugim obvezujućim propisima, internim aktima i uputama neposrednog rukovoditelja
✓ rad u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

3. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

• organizacijske sposobnosti
• prepoznavanje i rješavanje problema
• sklonost timskom radu
• samostalnost i savjesnost
• komunikacijske i verbalne sposobnosti
• spremnost na promjene, dosljednost
• snalaženje u složenim situacijama
• kreativnost i inovativnost
• osposobljenost za rad na računalu
• položen vozački ispit B kategorije.

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
• domovnicu (preslika)
• potvrdu o evidenciji radnog staža (e-radna knjižica) s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci (preporuka bivšeg poslodavca ili preslike prethodnih
ugovora o radu iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima).
Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete.
Kandidati će biti obavješteni o mjestu i vremenu održavanja selekcijskog postupka.

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

5. Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com, u dnevnim novinama Glas Slavonije i službenim stranicama HZZ-a. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom Natječaj za radno mjesto inženjer tehničkog sektora. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Javni natječaj je otvoren od: 18. siječnja 2023. do 26. siječnja 2023. godine što je i krajnji rok podnošenja prijave.


6. Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se rezultati natječaja dostaviti elektroničkom poštom kandidatu ili pisano na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj. Pisana obavijest o ishodu postupka sadržavat će ime i prezime kandidata koji je ostvario najveći broj bodova u selekciji, ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka. Pristanak na prikupljanje i obradu podataka smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj te će se koristiti isključivo u tu svrhu. Osobni podaci kandidata (osim odabranog/ih kandidata) i dokumentacija prikupljena tijekom javnog natječaja
brišu se u Društvu nakon proteka 6 mjeseci od dostave rezultata natječaja.

7. Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili selekcijskom postupku i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pisano na adresu prebivališta kandidata i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -724,
kontakt osoba: Daria Paloš, mag. iur.