Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – VODOINSTALATER

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Osijek, Poljski put 1
18. siječnja 2023. godine

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od 1. listopada 2020. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek
Mjesto rada: Osijek
Naziv radnog mjesta: VODOINSTALATER
pet (5) kandidata
Organizacijska cjelina: Sektor tehničkih poslova, Služba vodoopskrbe
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci

1. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:

• SSS, vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, bravar
• radni staž nije potreban.

2. Opis poslova i odgovornosti:

• samostalno ili u grupi obavlja sve vodoinstalaterske poslove i radove na intervencijama, popravcima i rekonstrukciji vodovodnih instalacija i armatura na svim radilištima vodoopskrbnog sustava te u djelokrugu tehničkog i mjeriteljskog odjela
• kao dio radnog tima sudjeluje u obavljanju vodoinstalaterskih i drugih potrebnih poslova na otklanjanju većih kvarova na vodoopskrbnoj mreži, izradi vodovodnih priključaka i ugradnji vodomjera u postojeću instalaciju
• vodi građevinsko montažni dnevnik o obavljanim poslovima cijele grupe radnika te ga po završetku poslova predaje voditelju radilišta na kontrolu i ovjeru
• po potrebi obavlja poslove radnika na održavanju vodoopskrbne mreže.
• odgovoran za:
✓ brzo i učinkovito otklanjanje kvarova
✓ kvalitetno i pravovremeno obavljanje preuzetih poslova
✓ rad u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
✓ racionalno korištenje sredstava rada i predmeta rada kojima radi i rukuje.

3. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

• sklonost timskom radu
• samostalnost i savjesnost
• dosljednost
• položen vozački ispit B kategorije.

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
• domovnicu (preslika)
• potvrdu o evidenciji radnog staža (e-radna knjižica) s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete. Kandidati će biti obavješteni o mjestu i vremenu održavanja selekcijskog postupka.

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

5. Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com, u dnevnim novinama Glas Slavonije i službenim stranicama HZZ-a. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom Natječaj za radno mjesto vodoinstalater. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Javni natječaj je otvoren od: 18. siječnja 2023. do 26. siječnja 2023. godine što je i krajnji rok podnošenja prijave.

6. Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se rezultati natječaja dostaviti elektroničkom poštom kandidatu ili pisano na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.
Pisana obavijest o ishodu postupka sadržavat će ime i prezime kandidata koji je ostvario najveći broj bodova u selekciji, ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost, te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka.
Pristanak na prikupljanje i obradu podataka smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj te će se koristiti isključivo u tu svrhu.
Osobni podaci kandidata (osim odabranog/ih kandidata) i dokumentacija prikupljena tijekom javnog natječaja brišu se u Društvu nakon proteka 6 mjeseci od dostave rezultata natječaja.

7. Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili selekcijskom postupku i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pisano na adresu prebivališta kandidata i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -724,
kontakt osoba: Daria Paloš, mag. iur.