Natječaji i oglasi

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu VODOVOD-OSIJEK d.o.o.(31.kolovoza 2022)

Na temelju Odluke Uprave VODOVOD-OSIJEK d.o.o. od 23. kolovoza 2022. godine, Povjerenstvo za provođenje prodaje nekretnine raspisuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu VODOVOD-OSIJEK d.o.o. – stana u Osijeku, Medulinska 13

I.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) prodaje nekretninu u svojem vlasništvu, koja se nalazi u stambenoj zgradi u OSIJEK, MEDULINSKA 13, sagrađenoj na kčbr. 9931/1, a u naravi je stan br. 3, prizemlje, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, izbe i predsoblja ukupne površine 49,72 m2 upisana u knjigu PU: Osijek pod brojem poduloška: 21090, bez tereta.

– početna prodajna cijena nekretnine iznosi 307.000,00 kn (bez PDV-a) / 40.745,20 EUR (po fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 HRK)

II.

Predmet natječaja slobodan je od osoba i stvari, te se prodaje bez tereta u stanju u kakvom se nalazi prema načelu “viđeno-kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca.

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema pozitivnim propisima mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj i isti mogu dati samo jednu ponudu za nekretninu.

IV.

Ponuditelj koji sudjeluje u natječaju dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne prodajne cijene nekretnine iz točke I. ovog natječaja, na IBAN HR9223600001102042292, model: 00, poziv na broj: 15710.

V.

Pisanu ponudu s pripadajućom dokumentacijom ponuditelj je dužan dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za natječaj-kupnja nekretnine-ne otvaraj“, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, 31000 Osijek ili osobno putem pisarnice Društva na istoj adresi, najkasnije do 14. rujna 2022. godine.

VI.

Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. naziv odnosno ime ponuditelja,
  2. visinu ponuđene kupoprodajne cijene nekretnine u kunama i eurima po fiksnom tečaju konverzije, izraženu u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge ponuditelje,
  3. broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina.

Uz pisanu ponudu sudionici natječaja obvezni su priložiti:

  1. ovjerenu presliku osobne iskaznice ili drugog odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta ako je ponuditelj fizička osoba,
  2. ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar ako je ponuditelj pravna osoba,
  3. dokaz o plaćenoj jamčevini

VII.

Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provođenje prodaje nekretnine imenovano Odlukom Uprave Društva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Otvaranje ponuda obavit će se javno 16. rujna 2022. godine u 10,00 sati u prostorijama Društva na adresi Osijek, Poljski put 1. Povjerenstvo provodi postupak otvaranja ponuda na kojemu mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici, pod uvjetom da su nazočni do trenutka početka javnog otvaranja ponuda.

Povjerenstvo otvara ponude i zapisnički konstatira sve pristigle ponude o čemu sastavlja Zapisnik o otvaranju ponuda. U roku 8 dana Povjerenstvo mora utvrditi pravovaljanost, potpunost i pravodobnost svake ponude te utvrđuje iznos najviše ponuđene kupoprodajne cijene nekretnine dok se nepravodobne i nepotpune ponude neće ni razmatrati. O navedenom Povjerenstvo sastavlja Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu cijenu nekretnine, najpovoljnijom ponudom se smatra ona ponuda koja je ranije pristigla.

VIII.

Uprava Društva, na temelju provedenog postupka natječaja i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji je sastavilo Povjerenstva, donosi Odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Uprava Društva zadržava pravo, bez navođenja razloga po provedenom natječajnom postupku, ne prihvatiti niti jednu od prispjelih ponuda.

IX.

Odluka iz prethodne točke ovog natječaja dostavlja se preporučenim pismom svim ponuditeljima, s napomenom da u prostorijama Društva imaju mogućnost uvida u Zapisnik o pregledu i ocjeni  Povjerenstva te da mogu podnijeti prigovor Upravi Društva u roku od 8 dana od dana primitka pismena.

X.

Nakon donošenja odluke po prigovoru odnosno protekom roka za podnošenje prigovora Društvo će pozvati najpovoljnijeg ponuditelja da najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka poziva pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Iznos kupoprodajne cijene nekretnine kupac je dužan isplatiti najkasnije u roku od 90 dana od dana potpisa ugovora, a ako ne isplati iznos u roku, ugovor se smatra raskinutim te isti gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Iznimno, Uprava Društva, na zamolbu kupca iz opravdanih razloga, može produžiti rok iz prethodnog stavka najduže za 60 dana.

XI.

Jamčevina se kupcu nekretnine uračunava u kupoprodajnu cijenu nekretnine, a ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena vratiti će se najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane nakon otvaranja ponuda ili ne pristupi sklapanju ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj.

XII.

Razgledanje predmetne nekretnine koja je predmet natječaja biti će na dana 02. i 09. rujna 2022. godine od 12,00 do 15,00 sati.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.