Natječaji i oglasi

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE REVIZIJE POSLOVANJA ZA 2022. GODINU VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o.


PODACI O NARUČITELJU  

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

  1. Naručitelj VODOVOD-OSIJEK d.o.o. OIB 43654507669 svrstan je u velika poduzeća.
  2. Šifra i naziv djelatnosti: 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
  3. Vrijednost kapitala na dan 31.12.2021. godine iznosi 267.881.393 kuna.
  4. Na dan 31.12.2021. godine vrijednost aktive iznosila je 1.509.952.866 kuna.
  5. Ukupni poslovni prihod od pružanja vodne usluge očekivan u 2022. godini je 82.000.000 kn.
  6. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je organizacijski i troškovno podijeljen na četiri poslovne jedinice, sektor  i zajedničke službe i ima 377 zaposlena radnika.
  7. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je 100% osnivač jednog tržišno orijentiranog srednje velikog društva s ograničenom odgovornošću..

Procijenjena vrijednost nabave je 60.000,00 kn

Rok za podnošenje ponuda je 01.08.2022.

Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima

Naziv: Sektor Računovodstva i financija, Gordana Paulić, dipl.oec.

            Tel: +385 31 330 750
            E pošta: gordana.paulic@vodovod.com

Naziv: Odjel nabave i skladišta, Marija Glibota

            Tel: +385 31 330 131
            E pošta: marija.glibota@vodovod.com


PREDMET NABAVE

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU sukladno Zakonu o računovodstvu i u skladu s člankom 36. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019):

  • Revizija nekonsolidiranih financijskih izvješća
  • Revizija konsolidiranih financijskih izvješća
  • Revizija sukladno čl. 36 Zakona o vodnim uslugama

ROKOVI IZVRŠENJA UGOVORA

Početak odmah po zaključenju ugovora

Završetak: – krajnji rok za davanje mišljenja na nekonsolidirano izvješće je 20.04.2023.,

– rok za davanje mišljenja u skladu s člankom 36 Zakona o vodnim uslugama 25.04.2023.

– rok za davanje mišljenja na konsolidirana financijska izvješća je do 10.06.2023.

Rokovi izvršenja ugovora su bitan dio ugovora.

UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj će uslugu platiti u 9 rata: prvu ratu  od 20% u roku 60 dana od dana zaključenja ugovora, a ostale u osam (8) jednakih mjesečnih rata.

UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora.

Ponuditelj mora imati iskustva u reviziji trgovačkog društva za vodne usluge koje svoje knjigovodstvo vodi sukladno MSFI-ovima što dokazuje popisom izvršenih usluga (referenci). Popis mora minimalno sadržavati vrijednost usluge, datum izvršenja te naziv druge ugovorne strane.

SADRŽAJ CIJENE

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi vezani za uslugu koja je predmet nabave (putni troškovi, dnevnice, smještaj, prehrana, materijal i slično).

U cijenu ponude za VODOVOD-OSIJEK d.o.o. treba uračunati dostavu 7 nekonsolidiranih izvješća i 6 konsolidiranih izvješća na hrvatskom jeziku i po potrebi 1-og nekonsolidiranog izvješća na engleskom jeziku – u papirnatom obliku.

KRITERIJ ODABIRA

 Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za izvršavanje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Predsjednik Uprave – direktor
Goran Pajnić, dipl.oec.

Član Uprave – direktor
Mr.sc Marko Eljuga, dipl.oec.