Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Osijek, Poljski put 1
14.  lipnja 2022. godine

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od 1. listopada 2020. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek Naziv radnog mjesta: DISPEČER CRPILIŠTA

jedan (1) izvršitelj

Organizacijska cjelina: PJ Vodoopskrba, RJ Proizvodnja vode

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

1.      Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:

 • SSS, strojarski tehničar
 • iskustvo nije bitno

2.      Opis poslova i odgovornosti:

 • Nadzor i upravljanje rada sustava zahvaćanja, prerade i crpljenja vode s crpilišta u pogon proizvodnje vode, u izdvojenim pogonima i u vodoopskrbnu mrežu
 • Osiguravanje nesmetanog rada crpilišta kroz radne zadatke i poduzimanje neophodnih mjera
 • Uzorkovanje vode u pogonu i dostavljanje na analizu u RJ Laboratorij po potrebi
 • Održavanje i čišćenje pogona i zelenih površina, te po potrebi obavljanje poslova košnje trave i čišćenje snijega
 • Obilazak vozilom vodoopskrbnih objekata u bližoj i daljoj okolici crpilišta

odgovoran za:

 • osiguravanje optimalne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju
 • kvalitetno i pravovremeno obavljanje preuzetih poslova
 • racionalno korištenje sredstva rada i predmete rada kojima radi i rukuje
 • rad u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

3.      Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

 • Prepoznavanje i rješavanje problema
 • Sklonost timskom radu
 • Svijest o pravilima
 • Samostalnost i savjesnost
 • Dosljednost
 • B kategorija

4.      Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon
 • životopis s navedenim dosadašnjim poslovima (ukoliko ih kandidat ima)
 • elektronički zapis (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • domovnicu (preslika)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.
Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

5.      Selekcijski postupak

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će proveden selekcijski postupak koji se sastoji od selekcijskog intervjua pred Povjerenstvom.

Ako kandidat ne pristupi selekcijskom postupku, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

6.    Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca:

               VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom „Natječaj za radno mjesto: Dispečer crpilišta“       

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Javni natječaj je otvoren od 14. lipnja 2022. godine do 19. lipnja 2022. godine što je i krajnji rok podnošenja prijave.

 7.      Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se rezultati natječaja dostaviti elektroničkom poštom kandidatu ili pisano na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pisana obavijest o ishodu postupka sadržavati će ime i prezime kandidata koji je ostvario najveći broj bodova u selekciji, ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost, te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka.

Pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu. Osobni podaci kandidata (osim odabranog/ih kandidata) i dokumentacija prikupljena tijekom javnog natječaja brišu se u Društvu nakon proteka 6 mjeseci od dostave rezultata natječaja.

8.      Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili selekcijskom postupku i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pisano na adresu prebivališta kandidata i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja pisanog prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -729, kontakt osoba: Martina Budimir, struč. spec. admin. publ.