Natječaji i oglasi

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU dugoročnog kredita za ulaganje u komunalnu infrastrukturu (9.veljače.2022)

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU

dugoročnog kredita za ulaganje u komunalnu infrastrukturu u iznosu do 42.000.000 kn

IZUZEĆE OD ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

(članak 30.stavak 1. točka 11. ZJN 2016)

 1. Podaci o naručitelju

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Sjedište: Poljski put 1, Osijek

OIB 43654507669

Kredit vraćaju Grad Osijek i Općina Čepin

 1. Osoba zadužena za kontakt

Osoba za kontakt:

Gordana Paulić, e-mail: gordana.paulic@vodovod.com

 1. Opis predmeta nabave

Nabava dugoročnog kunskog kredita  u iznosu do 42.000.000 kn za refinanciranje postojećeg kredita i završetak „Projekta  poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ – izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

 1. Način izvršenja predmeta nabave

Nakon sklapanja ugovora, a po ishođenju suglasnosti Skupštine Društva i suglasnosti Ministra financija. Isplata kreditnih sredstava većim dijelom izvršit će se uplatom direktno na kreditnu partiju HBOR-a  uz prethodnu dostavu konačnog obračuna po kreditnoj partiji i to na datum koji će biti naknadno određen od strane korisnika kredita. Ostatak kredita povlačit će se sukcesivno po potrebi, a temeljem zahtjeva Hrvatskih voda ili dospjelih obveza prema izvođačima na Projektu Osijek, a na žiro-račun naručitelja.

 1. Rok izvršenja predmetne nabave

Početak korištenja odmah po potpisu ugovora, a očekivani završetak 31.12.2024. godine

 1. Način izrade ponude

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva.

Simulaciju otplatnog plana izraditi na slijedećim polaznim elementima:

Ugovor o kreditu zaključen 29.04.2022.

Sredstva se isplaćuju: 26.000.000 kn  dana 03.05.2022. godine

5.000.000 kn dana 31.10.2022. godine

6.000.000 kn dana 30.09.2023. godine

5.000.000 kn dana 30.11.2024. godine

Za izradu simulacije otplatnog plana, a radi usporedivosti, kamatu treba obračunati mjesečno uz primjenu proporcionalne metode po stvarnom broju dana

 1. Sadržaj ponude

Ponuda sadrži:

 1. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja poštom na adresu naručitelja VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1, 31000 Osijek, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačen naziv ponuditelja, predmet nabave i naznaka „ne otvaraj“ ili u elektronskom obliku na mail: gordana.paulic@vodovod.com.  Ukoliko se ponuda dostavlja putem e-pošte mora biti potpisana, ovjerena te skenirana. Svi eventualni traženi prilozi moraju biti skenirani.

 1. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude odustati od svoje dostavljene ponude.

 1. Cijena predmeta nabave

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja

Rok i način otplate: mjesečne  rate

Početak otplate glavnice: 31.01.2025.

Rok otplate: 10 godina

Obračun kamate: mjesečni obračun kamate uz primjenu proporcionalne metode po stvarnom broju dana

Dospijeće plaćanja kamate: do 15. u mjesecu koji slijedi iza svakog kamatnog razdoblja

Ugovor mora sadržavati opciju prijevremene otplate glavnice djelomično ili u cijelosti bez naknade.

 1. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.

 1. Kriterij odabira ponude

Najniža cijena ponude.

 1. Datum, mjesto i vrijeme dostave i otvaranja ponuda

Rok za dostavu ponuda je 03. ožujka 2022. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za nabavu kredita 03.03.2022. u 12:00 sati bez prisutnosti ponuditelja.

 1. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Do 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.