Natječaji i oglasi

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2022. godinu na području grada Osijeka (OBJAVA: 14. Siječanj 2022.)

Sukladno Pravilniku o donacijama i sponzorstvima te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/2015, i izmjenama Uredbe NN 37/2021, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva
za 2022. godinu na području grada Osijeka

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava potreba za dodjelu donacija i sponzorstva  za projekte, programe i potpore koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2021. godinu putem javnog prikupljanja prijava.

Kriterij za odabir i prednost

Glavni kriterij za odabir su relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije.

Prijavu projekata/programa i potporu redovnih aktivnosti mogu nominirati:

 • športski klubovi i udruge čije područje djelovanja jesu sportska natjecanja te sportski susreti
 • kulturne, medijske i obrazovne ustanove
 • ostale organizacije civilnog društva

Tko se može prijaviti?

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo projekti,  programi i aktivnosti koje se provode na području djelovanja grada Osijeka, a koje provode organizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svom temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice te koje:

 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s važećim propisima o neprofitnom računovodstvu,
 • ispunjavaju obveze plaćanja svih doprinosa i plaćanja poreza,
 • čija je osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) u mandatu.

Neće se donirati / sponzorirati:

 • političke stranke, liste skupine građana i državne organizacije,
 • organizacije ili pojedince koji podupiru rasnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju
 • događanja koja su uvredljiva za javni moral i dobar ukus,
 • organizacije ili pojedince koji imaju bilo kakvo dugovanje prema Društvu,
 • organizacije ili pojedince koji su u sudskom sporu sa Društvom,
 • organizacije ili pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetile ugledu Društva ili mu nanijeli materijalnu štetu,
 • organizacije ili pojedince koji nisu dostavili Obrazac iskorištenosti dodijeljenih financijskih sredstava za 2021. godinu prema ugovoru,
 • organizacije ili pojedince koje nisu dostavile financijski izvještaj za 2020 godinu u registru neprofitnih organizacija.

Ocjenu i odabir zahtjeva odnosno projekata i programa, obavit će povjerenstvo Društva, sukladno odredbama Pravilnika o donacijama i sponzorstvima Društva, do ukupnog iznosa planiranih financijskih sredstava. Najviši iznos donacije i/ili sponzorstva po pojedinom projektu i programu je 40.000,00 kn, a za potporu provedbi redovnih aktivnosti maksimalna donacija je 5.000,00 kn.


KLIKOM NA IKONU MOŽETE PREUZETI OBRAZAC:

Popunjeni obrazac je preduvjet za prihvaćanje prijave. Zainteresirani prijavitelji mogu podnijeti prijavu samo na jednom obrascu odnosno samo jedan projekt/program.


Ukupna vrijednost javnog natječaja: 450.000,00 kuna

Društvo ima pravo od prijavitelja zatražiti nadopunu prijave ukoliko se radi o manjim propustima. U tom slučaju prijavitelju se daje rok od 5 radnih dana za dostavu ispravke / nadopune. Dodatna pojašnjenja i dopune prijave ne smiju utjecati na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave.

Pisane ponude u zatvorenim omotnicama s naznakom “Zahtjev za dodjelu donacije / sponzorstva – ne otvaraj“, dostavljaju se neposredno u Pisarnicu VODOVOD-OSIJEKA d.o.o. Osijek, šalju poštom preporučeno na adresu VODOVOD-OSIJEKA d.o.o. Osijek, Poljski put 1, 31 000 Osijek ili se Obrasci za prijavu šalju elektroničkim putem na mail adresu donacije@vodovod.com zaključno sa 14. 02. 2022.

Popis odobrenih projekata i programa bit će objavljen na web stranici VODOVOD-OSIJEK d.o.o.  u roku od 3 dana od donošenja odluke povjerenstva.
Povjerenstvo će dostaviti elektronički odgovor na prijavu projekta i programa po javnom pozivu svakom podnositelju na mail adresu navedenu u prijavi.

Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor. Rok za prigovor je 8 radnih dana od dana primitka obavijesti o donošenju odluke. Odgovor na prigovor će biti dan u roku od 8 radnih dana od dana primitka pismenog prigovora.

Postupak dodjele financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak, tako da se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku.

Razmatrat će se isključivo zahtjevi  prijavitelja zaprimljeni putem propisanih Obrazaca i s propisanom dokumentacijom u utvrđenom roku.

Kontakt osoba za informacije:
Lidija Balić, dipl.oec.
lidija.balic@vodovod.com

Mirna Kibel, univ.spec.oec.
mirna.kibel@vodovod.com

            VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Predsjednik Uprave – direktor
Goran Pajnić, dipl.oec.

Član Uprave – direktor
mr.sc. Marko Eljuga, dipl.oec.


U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, korisnik financiranja dužan je dostaviti davatelju financijskih sredstava sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta na obrascu opisnog i financijskog izvještaja.

KLIKOM NA IKONU MOŽETE PREUZETI OBRAZAC