Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Osijek, Poljski put 1
14. listopada 2021. godine

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od 1. listopada 2020. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek
Naziv radnog mjesta: RADNIK NA OČITAVANJU VODOMJERA
dva (2) izvršitelja
Organizacijska cjelina: Služba obračuna i naplate vodnih usluga, Odjel tehničke operative
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

1. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:
• SSS
• iskustvo nije bitno

2. Opis poslova i odgovornosti:
• očitavanje stanja vodomjera i dostavljanje računa korisnicima za vodne usluge
• kontroliranje ispravnosti rada vodomjera, ventila i plombe
• otklanjanje nepravilnosti u radu
• svakodnevno uvođenje propisane evidencije u sustav elektronske obrade
• odgovoran za:
✓ pristojnu i uljuđenu komunikaciju s korisnicima
✓ odgovornost za točnost podataka o stanju vodomjera
✓ pravovremenost dostave računa i drugih dokumenata korisnicima
✓ kvalitetno i pravovremeno obavljanje preuzetih poslova
✓ racionalno korištenje sredstva rada i predmete rada kojima radi i rukuje
✓ rad u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

3. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:
• usmjerenost na korisnike
• svijest o pravilima
• samostalnost i savjesnost
• komunikacijske sposobnosti
• emocionalna stabilnost

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:
• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon
• životopis s navedenim dosadašnjim radnim iskustvom (ukoliko ga kandidat ima)
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
• domovnicu (preslika)
Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete.

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

5. Selekcijski postupak 

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će provedena prethodna pisana provjera znanja. Selekcijski postupak sastoji se od dva kruga. Prvi krug obuhvaća pisanu provjeru znanja, a selekcijskom intervjuu, odnosno 2. krugu selekcijskog postupka, imaju pravo pristupiti oni kandidati koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili više od 60% bodova.

Pravni izvor pripremanja kandidata za provjeru:

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga – pročišćeni tekst od 11. travnja 2017. godine.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, odnosno 1. krugu selekcijskog postupka, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

6. Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom „Natječaj za radno mjesto: Radnik na očitavanju vodomjera“  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Javni natječaj je otvoren do 18. listopada 2021. godine do 09:00 sati što je i krajnji rok podnošenja prijave.

7. Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se rezultati natječaja dostaviti elektroničkom poštom kandidatu ili pisano na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.
Pisana obavijest o ishodu postupka sadržavati će ime i prezime kandidata koji je ostvario najveći broj bodova u selekciji, ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost, te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka.
Pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.
Osobni podaci kandidata (osim odabranog/ih kandidata) i dokumentacija prikupljena tijekom javnog natječaja brišu se u Društvu nakon proteka 6 mjeseci od dostave rezultata natječaja.

8. Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili selekcijskom postupku i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pisano na adresu prebivališta kandidata i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja pisanog prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -729, kontakt osoba: Martina Budimir, struč. spec. admin. publ.