Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Osijek, Poljski put 1
4. kolovoza 2021. godine

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od 1.
listopada 2020. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek

Naziv radnog mjesta: PRAVNIK 1
jedan (1) izvršitelj

Organizacijska cjelina: Službe potpore, Pravna služba
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme u trajanju od tri (3) mjeseca

1. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:

• VSS, mag. iur.
• 3 godine u struci

2. Opis poslova i odgovornosti:

• zastupanje Društva u postupcima pred sudskim, upravnim i drugim tijelima
• izrada podnesaka u dodijeljenim predmetima
• izrada odluka, obavijesti i naloga Uprave
• sastavljanje prijedloga dvostrano i jednostrano obvezujućih akata
• sudjelujelovanje u izradi općih akata, te u rješavanju pravnih pitanja
• organiziranje sjednica Skupštine i Nadzornog odbora uz sastavljanje zapisnika i odluka
• kontroliranje zakonitosti predloženih ugovora, ugovornih dokumenata i drugih akata
• rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i zemljišno-knjižna provedba

• odgovoran za:
✓ vođenje dodijeljenih poslova i zastupanja Društva
✓ predstavljanje poslodavca
✓ za upravljanje procesima koje vodi i nadzire
✓ pravovremeno i kvalitetno obavljanje preuzetih poslova
✓ racionalno korištenje sredstva rada i predmete rada kojima radi i rukuje
✓ rad u skladu sa zakonskom regulativom i drugim obvezujućim propisima

3. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

– poznavanje pravnih propisa i pravnih postupaka
– poznavanje rada na računalu
– komunikacijske vještine
– sposobnost određivanja prioriteta
– samoinicijativnost
– sposobnost analitičkog mišljenja i brzog zaključivanja
– kreativnost i samostalnost
– timski rad
– pažljivo slušanje drugih
– ustrajnost, usmjerenost na korisnike
– usmjerenost na kvalitetu i rezultat

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
• domovnicu (preslika)
• potvrdu o evidenciji radnog staža (e-radna knjižica) sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci (preporuka bivšeg poslodavca ili preslike prethodnih ugovora o
radu iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima)

Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete.

Kandidati će biti obavješteni o mjestu i vremenu održavanja selekcijskog postupka koji će se sastojati od pisanog dijela i usmenog intervjua.

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

5. Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca:

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom Natječaj za radno mjesto: Pravnik 1

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Javni natječaj je otvoren od: 4. kolovoza 2021. godine do 9. kolovoza 2021. do 9:00 sati što je i krajnji rok podnošenja prijave.

6. Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 45 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se rezultati natječaja dostaviti elektroničkom poštom kandidatu ili pismeno na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pismena obavijest o ishodu postupka sadržavati će ime i prezime kandidata koji je ostvario najveći broj bodova u selekciji, ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost, te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Osobni podaci kandidata (osim odabranog/ih kandidata) i dokumentacija prikupljena tijekom javnog natječaja brišu se u Društvu nakon proteka 6 mjeseci od dostave rezultata natječaja.

7. Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili selekcijskom postupku i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pismeno na adresu prebivališta kandidata i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -729, kontakt osoba: Martina Budimir, struč. spec. admin. publ.