Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Osijek, Poljski put 1

23. prosinca 2020. godine

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od 20. srpnja 2019. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek

Naziv radnog mjesta: RADNIK NA OČITAVANJU VODOMJERA

jedan (1) izvršitelj

Organizacijska cjelina: Služba obračuna i naplate vodnih usluga, Odjel tehničke operative

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

 1. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:
 • SSS
 • iskustvo nije bitno
 1. Opis poslova i odgovornosti:
 • očitavanje stanja vodomjera i ispostavljanje računa korisnicima za vodne usluge
 • kontroliranje ispravnosti rada vodomjera, ventila i plombe
 • otklanjanje nepravilnosti u radu
 • svakodnevno uvođenje propisane evidencije u sustav elektronske obrade
 • odgovoran za:
  • pristojnu i uljudnu komunikaciju sa korisnicima

  • odgovornost za točnost podataka o stanju vodomjera

  • pravovremenost dostave računa i drugih dokumenata korisnicima

  • kvalitetno i pravovremeno obavljanje preuzetih poslova

  • racionalno korištenje sredstva rada i predmete rada kojima radi i rukuje

  • rad u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

 1. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:
 • usmjerenost na korisnike

 • svijest o pravilima

 • samostalnost i savjesnost

 • komunikacijske sposobnosti

 • emocionalna stabilnost

 1. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, kontakt (telefon/mail adresa)
 • životopis sa navedenim dosadašnjim radnim iskustvom (ukoliko ga kandidat ima)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • domovnicu (preslika)

Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete.

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

 1. Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca:

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom Natječaj za radno mjesto: Radnik na očitavanju vodomjera

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Javni natječaj je otvoren: od 23. prosinca 2020. do 27. prosinca 2020. godine što je i krajnji rok podnošenja prijave.

 1. Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 60 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se rezultati natječaja dostaviti elektroničkom poštom kandidatu ili pismeno na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pismena obavijest o ishodu postupka sadržavati će ime i prezime kandidata koji je ostvario najveći broj bodova u selekciji, ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost, te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Osobni podaci kandidata (osim odabranog/ih kandidata) i dokumentacija prikupljena tijekom javnog natječaja brišu se u Društvu nakon proteka 6 mjeseci od dostave rezultata natječaja.

 1. Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili intervjuu i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pismeno na adresu prebivališta kandidatu i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -729, kontakt osoba: Martina Budimir, bacc.admin.publ.