Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Osijek, Poljski put 1

25. studenog 2020. godine

Temeljem članka 28. stavak 1.  Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od  20. srpnja 2019. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek

Naziv radnog mjesta: TAJNIK/CA jedan (1) izvršitelj

Organizacijska cjelina: Ured Uprave

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme

 1. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:
 • SSS, ekonomist
 • iskustvo u obavljanju poslova tajnice najmanje 3 godine
 • iskustvo u obavljanju poslova otpreme i zaprimanja pošte
 • izobrazba u području javne nabave
 1. Opis poslova i odgovornosti:
 • Vodi cjelokupnu korespondenciju i administrativne poslove za potrebe Uprave
 • Po potrebi kompletiranje dokumentacije za natječaj u javnoj nabavi
 • Dogovara i priprema sastanke s poslovnim partnerima
 • Zaprima i otprema poštu putem Pisarnice, raspoređuje primateljima i vodi evidenciju pošte
 • odgovoran za:
 • kvalitetno i pravovremeno obavljanje preuzetih poslova
 • racionalno korištenje sredstva rada i predmete rada kojima radi i rukuje
 • rad u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
 1. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:
 • osobna fleksibilnost
 • točnost i preciznost
 • sklonost timskom radu
 • komunikacijske i verbalne sposobnosti
 • dosljednost
 • prepoznavanje prioriteta
 1. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, kontakt (telefon/mail adresa)
 • životopis sa navedenim dosadašnjim radnim iskustvom
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • domovnicu (preslika)

Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete.

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

 1. Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com i stranicama HZZ-a. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca:

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom Natječaj za radno mjesto: Tajnik/ca

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Javni natječaj je otvoren: od 25. studenog 2020. do 27. studenog 2020. godine do 15:00 sati što je i krajnji rok podnošenja prijave.

 1. Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 60 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se rezultati natječaja dostaviti elektroničkom poštom kandidatu ili pismeno na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pismena obavijest o ishodu postupka sadržavati će ime i prezime kandidata koji je ostvario najveći broj bodova u selekciji, ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost, te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Osobni podaci kandidata (osim odabranog/ih kandidata) i dokumentacija prikupljena tijekom javnog natječaja brišu se u Društvu nakon proteka 6 mjeseci od dostave rezultata natječaja.

 1. Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili intervjuu i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pismeno na adresu prebivališta kandidatu i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -729, kontakt osoba: Martina Budimir, bacc.admin.publ.