Natječaji i oglasi

“Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme- radnik na očitavanju vodomjera”

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Osijek, Poljski put 1

12. studenog 2020. godine

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Odluke Uprave Društva od 20. srpnja 2019. godine, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek

Naziv radnog mjesta: RADNIK NA OČITAVANJU VODOMJERA

jedan (1) izvršitelj

Organizacijska cjelina: Služba obračuna i naplate vodnih usluga, Odjel tehničke operative

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

1. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:

· SSS

· iskustvo nije bitno

2. Opis poslova i odgovornosti:

· očitavanje stanja vodomjera i ispostavljanje računa korisnicima za vodne usluge

· kontroliranje ispravnosti rada vodomjera, ventila i plombe

· otklanjanje nepravilnosti u radu

· svakodnevno uvođenje propisane evidencije u sustav elektronske obrade

· odgovoran za:

– pristojnu i uljuđenu komunikaciju sa korisnicima

– odgovornost za točnost podataka o stanju vodomjera

– pravovremenost dostave računa i drugih dokumenata korisnicima

– kvalitetno i pravovremeno obavljanje preuzetih poslova

– racionalno korištenje sredstva rada i predmete rada kojima radi i rukuje

– rad u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

3. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

· usmjerenost na korisnike

· svijest o pravilima

· samostalnost i savjesnost

· komunikacijske sposobnosti

· emocionalna stabilnost

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

· zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, kontakt (telefon/mail adresa)

· životopis sa navedenim dosadašnjim radnim iskustvom (ukoliko ga kandidat ima)

· dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)

· domovnicu (preslika)

Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete.

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

5. Adresa za prijavu i rokovi Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com i stranicama HZZ-a. Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca:

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom Natječaj za radno mjesto: Radnik na očitavanju vodomjera

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Javni natječaj je otvoren: od 12. studenog 2020. do 17. studenog 2020. godine do 12:00 sati što je i krajnji rok podnošenja prijave.

6. Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 60 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se rezultati natječaja dostaviti elektroničkom poštom kandidatu ili pismeno na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pismena obavijest o ishodu postupka sadržavati će ime i prezime kandidata koji je ostvario najveći broj bodova u selekciji, ime i prezime kandidata kojem se obavijest dostavlja, naznaku o prednosti pri zapošljavanju ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo na tu prednost, te broj i redoslijed ostvarenih bodova u selekciji svih kandidata na način da će se ime i prezime ostalih kandidata šifrirati radi zaštite osobnih podataka.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Osobni podaci kandidata (osim odabranog/ih kandidata) i dokumentacija prikupljena tijekom javnog natječaja brišu se u Društvu nakon proteka 6 mjeseci od dostave rezultata natječaja.

7. Pravo na uvid i prigovor

Pravo uvida u natječajnu dokumentaciju imaju kandidati koji su pristupili intervjuu i koji su obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte ili pismeno na adresu prebivališta kandidatu i to u roku od 2 dana od dostave rezultata, a pravo podnošenja prigovora na dostavljene rezultate u roku od 3 dana od dana dostave rezultata.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -729, kontakt osoba: Martina Budimir, bacc.admin.publ.