Vodno redarstvo

JAVNA OBJAVA POZIVA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU – ODLUKA O VODNOM REDARSTVU

Sukladno članku 81. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti vodno redarstvo i putem vodnih redara koji su radnici javnog isporučitelja vodnih usluga, provoditi nadzor nad primjenom odredbi o obvezi priključenja građevina na komunalne vodne građevine i sustav javne vodoopskrbe i odvodnje kao i nadzor nad pražnjenjem otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, sve sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama i članku 77. stavak 1. i 5., članku 79. stavak 2. Zakona o vodama (NN 66/19).

Nakon donošenja ove Odluke o vodnom redarstvu, navedene poslove na uslužnom području javnog isporučitelja vodnih usluga, obavljati će vodni redari VODOVOD-OSIJEK d.o.o..

U tom smislu VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kao tijelo javne vlasti ovlašten je pokrenuti i provoditi upravni postupak, postupati i neposredno rješavati o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe, rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine i drugo usklađenje s propisima čiju primjenu nadzire, neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se ureduje vodno redarstvo.

Pravna ili fizička osoba protiv koje je pokrenut upravni postupak, dužna je postupiti po rješenju, a u protivnom čini prekršaj prema navedenim zakonima.

Cilj donošenja Odluke o vodnom redarstvu je provođenje odredbi zakona koje su usmjerene na učinkovitiji i neposredniji nadzor nad primjenom odredaba Zakona o vodnim uslugama i Zakona o vodama.

Odluka se temelji na Zakonu o vodnim uslugama, Zakonu o vodama i na odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18,110/18,32/20) u dijelu koji se odnosi na postupanje komunalnih redara.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 19. listopada do 19. studenog 2020. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju prilikom donošenja ove Odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 19. studenog 2020. godine, putem obrasca za sudjelovanje na savjetovanju, na adresu elektroničke pošte vodovod@vodovod.com ili na adresu VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1, 31 000 Osijek.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na Vaše primjedbe, sugestije, mišljenja i razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja Vaših prijedloga, izradit će se najkasnije do 19. prosinca 2020. godine i sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) objaviti putem web stranice www.vodovod.com