Novosti

Objekt dvostupanjske filtracije pušten u probni rad

DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA

 Građevina:             POGON ZA PROIZVODNJU PITKE VODE GRADA OSIJEKA

Naziv projekta:

DOGRADNJA POSTOJEĆEG POGONA ZA PROIZVODNJU PITKE VODE  GRADA OSIJEKA SUSTAVOM DVOSTUPANJSKE FILTRACIJE

Investicija dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode u Osijeku , jedan je od šest ugovora u okviru EU Projekta „Poboljšanja vodno komunalne infrastrukture Grada Osijeka“, kolokvijalno nazvan „Projekt  Osijek“. Postrojenje u građevinskom smislu je novi objekt tlocrtne površine cca 800 m²( 40×20 ) ,visine 24 metra iznad okolnog terena sa dvije podzemne etaže i kapaciteta 600 l/s .

Neobrađena podzemna voda s crpilišta “Vinogradi“ kojom se snabdijeva Grad Osijek sadrži veće koncentracije željeza, mangana, amonijaka i arsena koje prelaze maksimalne koncentracije dopuštene važećim zakonima i propisima, između ostalih i Direktivom EU o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Cilj i zahtjev dogradnje i tehničko-tehnoloških zahvata na postrojenju za preradu vode društva VODOVOD-OSIJEK d.o.o. bio je dovesti arsen u prerađenoj vodi na razinu nižu od 10 µg/L. Kao tehnološko rješenje odabrana je primjena dvostupanjske adsorpcije i filtracije te ozonizacije vode.

Objekt postrojenja dvostupanjske filtracije za preradu pitke vode izgrađen je u zapadnom dijelu kompleksa kao nadogradnja postojećeg postrojenja na lokaciji Nebo Pustara. Glavne funkcijske dijelove objekta čine predozonizacija, dvije filtrirnice, dva rezervoara za ozonizaciju, prostorije s generatorima ozona i vodosprema te cijevna galerija s distribucijskim crpkama. Trenutno u ovoj fazi realizacije započinje probni rad postrojenja .

Ovim tehnološkim rješenjem – koje će prethoditi postupku prerade vode u postojećem postrojenju za preradu vode – uz korekciju pH vode sa sigurnošću će se postizati koncentracija arsena od 6 µg/L, čime je zadovoljena propisana kvaliteta vode za ljudsku potrošnju.

Ugovorna vrijednost radova je : 52.956.814,22 kn – bez PDV-a. Izvođaču je do sada isplaćeno 51.830.746,26 kn . Preostali iznos od 1.126.067,96 kn biti će isplaćen po završetku radova definiranih ugovorom a sve nakon probnog rada i zadovoljavanja svih traženih parametara postrojenja i uspješno obavljenog tehničkog pregleda objekta .