Projekti EU

Potpisivanje Ugovora o izradi studijske , projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracija Vladislavci – Vuka, Ernestinovo i Erdut (26. listopada 2020.)

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. javni je isporučitelj vodnih usluga na području slijedećih gradova i općina: Osijek, Erdut, Antunovac, Ernestinovo, Vladislavci, Vuka, Šodolovci i (uskoro) Čepin.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je kao korisnik sredstava iz EU fondova iskazao spremnost i sposobnost apsorpcije tih sredstava kroz ranije pripremljene i najvećim dijelom provedene projekte od kojih se posebno ističu:

 1. Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova od 72,5 milijuna EU; te
 2. Projekt Regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova od 87 milijuna HRK.
 3. Projekt Osijek 3 – 13 milijuna HRK

Cilj ovog ugovora je usklađenje sa Planom upravljanja vodnim područjima RH, Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.5.1991.) na području u nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga VODOVOD-OSIJEK d.o.o., odnosno izrada studijske i projektne dokumentacije za stvaranje učinkovitog i sveobuhvatnog sustava za pružanje vodnih usluga, odnosno vodnih usluga javne vodoopskrbe te javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Svrha koji se želi postići je smanjenje pritiska onečišćenja na vodna tijela na području pružanja vodnih usluga u nadležnosti VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kroz slijedeće mjere:

 • Osiguranje sanitarno i kemijski ispravne vode za piće i potrošnju općenito,
 • Očuvanje (kvantitativno i kvalitativno) vodnih resursa podzemnih voda i okoliša,
 • Unapređenje načina prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
 • Pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim graničnim vrijednostima emisija u okoliš,
 • Poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva.

Za investiranje u vodno-komunalni sektor, Republika Hrvatska može koristiti sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Mjere koje će se provoditi prema projektnoj dokumentaciji nastaloj na temelju ovog ugovora planiraju se sufinancirati iz navedenih fondova. Kako bi se ostvarila prijava za EU sufinanciranje u okviru ugovora će se izraditi studijska i projektna dokumentaciju na način da koncept i formulacija planiranih mjera tvore održivi projekt koji je prihvatljiv za sufinanciranje iz fondova EU.

Područje projekta čine:

 • Grad Osijek
 • općina Čepin
 • općina Erdut
 • općina Vuka
 • općina Vladislavci

Rezultat svih aktivnosti predviđenih ovim ugovorom jesu izrađeni slijedeći dokumenti:

 • Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi projekta,
 • Elaborat zaštite okoliša kao podloga za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš te ishođeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike,
 • Idejni projekt izgradnje/rekonstrukcije sustava vodoopskrbe,
 • Idejni projekt izgradnje/rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda,
 • Idejni projekt izgradnje/rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
 • Glavni projekt izgradnje/rekonstrukcije sustava vodoopskrbe
 • Glavni projekt izgradnje/rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda.
 • Prijava projekta (aplikacija),
 • Dokumentacija o nabavi za radove, usluge i robe.

U okviru ugovora procijenjeno je da će se izraditi:

 1. Studija izvodljivosti s prijavnim dokumentima za sufinanciranje projekta sredstvima fondova EU, odobrena za financiranje od nadležnih nacionalnih tijela;
 2. Dokumentacija potrebna za provedbu procjene utjecaja zahvata na okoliš planiranog projekta s ishođenjem pozitivnog mišljenja nadležnih nacionalnih tijela;
 3. Projektna dokumentacija sa svim potrebnim istražnim radovima i to:
  1. Idejni i glavni projekti za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u duljini od cca. 68,5 km s pripadnim zahvatima na poboljšanju upravljanja vodoopskrbnim sustavom i proširenjem nadzorno-upravljačkog sustava;
  2. Idejni i glavni projekti za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda u duljini od cca. 140,5 km s preko 80 crpnih stanica;
  3. Idejni projekti za izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
 4. Dokumentacija o nabavi kao podloga za provedbu postupaka javne nabave radova, roba i usluga koji su predviđeni Projektom

Preliminarnim analizama, očekuje se kako će vrijednost projekta koji će proizaći iz dokumentacije koja će biti pripremljena u okviru ovog ugovora biti preko 700 milijuna kuna, no isto će se detaljno analizirati i utvrditi upravo kroz provedbu ovog ugovora.

Vrijednost Ugovora o izradi studijske , projektne i druge tehničke dokumentacije je13.496.653,50 kn bez PDV a / a rok za izvršenje ugovora je 36 mjeseci .