Natječaji i oglasi

ZAHTJEV ZA POKRETANJE NABAVE – REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK D.O.O.

 

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU  ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

  1. Podaci o Naručitelju i opis predmeta nabave objavljeni su 10.07.2020. godine na web stranicama Naručitelja www.vodovod.com
  2. Uvjeti sposobnosti ponuditelja

Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora i jednog revizora sa međunarodnim certifikatom ACCA.

  1. Rok za dostavu ponuda usluge je 20 dana od dana objave u javnim glasilima.

PODACI O NARUČITELJU  

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

  1. Naručitelj VODOVOD-OSIJEK d.o.o. svrstan je u velika poduzeća.
  2. Šifra i naziv djelatnosti: 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
  3. Vrijednost kapitala na dan 31.12.2018. godine iznosi 262.588.101 kuna.
  4. Na dan 31.12.2018. godine vrijednost aktive iznosila je 1.462.009.779  kuna.
  5. Ukupni poslovni prihod od pružanja vodne usluge očekivan u 2019. godini je 74.000.000 kn.
  6. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je organizacijski i troškovno  podijeljen na četiri poslovne jedinice i zajedničke službe i  ima 390 zaposlena radnika.
  7. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je 100% osnivač dva tržišno orijentirana društva s ograničenom odgovornošću, od čega je jedno Društva mali poduzetnik, a jedno spada u srednje velike poduzetnike.

Očekivana vrijednost ugovora 95.000,00 kn

Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima

Naziv: Sektor Računovodstva i financija, Gordana Paulić, dipl.oec.

            Tel: +385 31 330 750
            E pošta: gordana.paulic@vodovod.com

            Naziv: Odjel nabave i skladišta, Marija Glibota

            Tel: +385 31 330 131
            E pošta: marija.glibota@vodovod.com


PREDMET NABAVE

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU sukladno Zakonu o računovodstvu i u skladu s člankom 36. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019)

ROKOVI IZVRŠENJA UGOVORA

Početak odmah po zaključenju ugovora

Završetak: – krajnji rok za izdavanje mišljenja na nekonsolidirano izvješće je 20.04.2020.,

– rok za izdavanje mišljenja u skladu s člankom 36 Zakona o vodnim uslugama 25.04.2020.

– rok za davanjem mišljenja na konsolidirana financijska izvješća do 10.06.2020.

Rokovi izvršenja ugovora su bitan dio ugovora.

UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj će uslugu platiti u 9 rata: prvu ratu  od 20% u roku 60 dana od dana zaključenja ugovora, a ostale u osam (8) jednakih mjesečnih rata.

UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora, i jednog revizora sa međunarodnim certifikatom ACCA.

Ponuditelj mora jamčiti mogućnost pružanja usluge u traženim rokovima.

SADRŽAJ CIJENE

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi vezani za uslugu koja je predmet nabave (putni troškovi, dnevnice, smještaj, prehrana, materijal i slično).

U cijenu ponude za VODOVOD-OSIJEK d.o.o. treba uračunati dostavu 21 nekonsolidiranog izvješća i 19 konsolidiranog izvješća na hrvatskom jeziku i po potrebi 1 nekonsolidiranog izvješća na engleskom jeziku – u papirnatom obliku.

JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za izvršavanje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

 Član Uprave – direktor
mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec.