Natječaji i oglasi

JAVNI POZIV za strateško povezivanje i dokapitalizaciju trgovačkog društva VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda


JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Sukladno članku 86. Zakona o vodnim uslugama, te Odluke o davanju ovlasti Upravi Vodovod-Osijek d.o.o za odabir strateškog partnera koji će dokapitalizirati Vodovod-Montaža d.o.o. te za prodaju poslovnih udjela u društvu Vodovod-Montaža d.o.o., od dana 13.06.2019. godine, ovim putem se objavljuje:

JAVNI POZIV

za strateško povezivanje i dokapitalizaciju trgovačkog društva 

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda

 

Pozivaju se sve zainteresirane domaće i strane fizičke i pravne osobe da daju ponudu za strateškim povezivanjem i dokapitalizacijom trgovačkog društva VODOVOD-MONTAŽA d.o.o., OIB: 06137568928, Osijek, Poljski put 1.

Trgovačko društvo VODOVOD – MONTAŽA d.o.o. (dalje u tekstu Društvo) upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 030139385, OIB: 06137568928, sa sjedištem u Osijeku, Poljski put 1, i temeljnim kapitalom u iznosu od 26.900,00 kuna, koji se sastoji od jednog poslovnog udjela. Imatelj jedinog poslovnog udjela u trgovačkom društvu VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. je VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, OIB: 43654507669, Osijek, Poljski put 1.

Pozivaju se svi zainteresirani strateški partneri i investitori na dostavljanje ponuda za ulaganje u Društvo, te strateško povezivanje sa članom Društva, koje će se provesti povećanjem temeljnog kapitala (dokapitalizacijom Društva) sve sa ciljem održivosti nastavka poslovanja i dokapitalizacije Društva u cilju provođenja mjera financijskog i operativnog unapređenja.

Najniži iznos dokapitalizacije iznosi 2.500.000,00 kuna.

PONUDA MORA SADRŽAVATI:

–          Ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja;

–          Ponuđeni iznos dokapitalizacije;

–           Dokaz o uplati beskamatnog depozita u iznosu od 250.000,00 kuna na račun Vodovod-Montaža d.o.o., IBAN: HR8424020061100697480, sa opisom plaćanja: uplata depozita, pri čemu će uplaćeni depozit predstavljati jamstvo za ozbiljnost ponude te davati pravo uvida u informacijski paket Društva;

–           Izjavu da je upoznat i prihvaća osnovne uvjete strateškog partnerstva, sve sa ciljem očuvanja i nastavka poslovanja Društva, i to:

–           Strateški partner čija ponuda bude prihvaćena, obvezan je u roku 30 dana od dana odluke o povećanju temeljnog kapitala izvršiti uplatu radi povećanja temeljnog kapitala;

–           Strateški partner dužan je zadržati sve zaposlene radnike na rok od najmanje 6 mjeseci, osim u iznimnim slučajevima.

KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjavanje uvjeta ponudi najvišu cijenu/iznos povećanja temeljnog kapitala.

DOSTAVA PONUDA

Rok do kojeg će se primati ponude je 14.08.2020. godine u 12,00 sati

Ponude treba dostaviti na adresu:

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

31000 Osijek, Poljski put 1

Ponude se dostavljaju u dvije zapečaćene omotnice. Na vanjskoj omotnici mora biti uz adresu primatelja jasno izražena naznaka DAVANJE PONUDE (Strateško povezivanje i dokapitalizacija) – NE OTVARAJ. Na unutarnjoj omotnici je naziv i adresa ponuditelja.

OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda izvršit će nadležno Povjerenstvo u dvorani za sastanke, II kat u Osijeku, Poljski put 1 i to dana 17.08.2020. godine u 11,00 sati.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude, kao i ponude u kojima je ponuđeni iznos manji od najnižeg iznosa dokapitalizacije, neće se razmatrati.

UVID U INFORMACIJSKI PAKET DRUŠTVA

Ponuditelj će u razdoblju od dana objave ovog Poziva do dana 14.08.2020. godine imati pravo izvršiti uvid u informacijski paket Društva pod uvjetom da predoči dokaz o izvršenoj uplati ponudbenog jamstva, pri čemu će Ponuditelj ostvariti pravo na uvid u informacijski paket ako zahtjev podnese najkasnije 5 dana prije isteka naprijed navedenog roka.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Uprava VODOVOD-OSIJEK d.o.o.-a u roku od 8 dana od dana izrade izviješća o zaprimljenim ponudama. Obavijest o donesenoj odluci o odabiru ponuditelj će dobiti u pismenom obliku.

Ako Ponuditelj ne bude izabran uplaćeni beskamatni depozit vratit će se Ponuditelju, a ponuditelju koji bude izabran, uplaćeni depozit će se uračunati u iznos potreban za uplatu s osnova povećanja temeljnog kapitala. Ponuditelj koji odustane od podnošenja ponude nakon uvida u informacijki paket, imat će pravo na povrat beskamatnog depozita, a Ponuditelj koji nakon podnesene ponude bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, a odustane od uplate iznosa za povećanje temeljnog kapitala sukladno svojoj Ponudi, neće imati pravo na povrat uplaćenog depozita.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. i VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. pridržavaju nepihvaćanja niti jedne ponude ponuditelja, kao i poništiti ovaj Javni poziv bez obrazloženja u svako vrijeme sve do donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala, uz obvezu povrata eventualno uplaćenog beskamatnog depozita.