Natječaji i oglasi

JAVNI POZIV za kupovinu poslovnih udjela društva VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. OIB: 43654507669, Poljski put 1, 31 000 Osijek, objavljuje

JAVNI POZIV

za   kupovinu poslovnih udjela

društva VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

 

Pozivaju se sve zainteresirane domaće i strane fizičke i pravne osobe da daju ponudu za kupovinu poslovnih udjela društva VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. OIB: 93073121103, Osijek, Poljski put 1.

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. OIB: 93073121103, Osijek, Poljski put 1 ima temeljni kapital u iznosu od 2.863.800 kn i tri poslovna  udjela. Sve udjele u društvu drži VODOVOD-OSIJEK d.o.o.  OIB: 43654507669. Predmet prodaje su 60%  poslovnih udjela.

Početna cijena za sve poslovne udjele u Društvu iznosi 3.000.000,00 kn.

PONUDA MORA SADRŽAVATI:

  1. Ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja
  2. Ponuđenu cijenu
  3. Dokaz o uplati beskamatnog depozita u iznosu od 30.000,00 kn
  1. Izjavu da je upoznat i prihvaća osnovne uvjete prodaje i to:

4.1. kupac je dužan zadržati sve trenutno zaposlene radnike (17), na rok od najmanje 1 godinu  osim u slučajevima utvrđenim zakonom,

4.2   kupac je obvezan u roku 30 dana od sklapanja Ugovora isplatiti ugovorenu cijenu

KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjavanje uvjeta prodaje ponudi najvišu cijenu.

DOSTAVA PONUDA

Rok do kojeg će se primati ponude je 07.01.2020. godine u 12,00 sati

Ponude treba dostaviti na adresu:

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

31000 Osijek, Poljski put 1

Ponude se dostavljaju u dvije zapečaćene omotnice. Na vanjskoj omotnici mora biti uz adresu primatelja jasno izražena naznaka DAVANJE PONUDE (PRODAJA GOSPODARSTVENE CJELINE ) – NE OTVARAJ. Na unutarnjoj omotnici je naziv i adresa ponuditelja.

OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda izvršit će nadležna Komisija  u sali za sjednice Društva na II. katu u Osijeku, Poljski put 1 i to na dan predaje obvezujuće ponude.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se  razmatrati.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Skupština VODOVOD-OSIJEK d.o.o. u roku od 30 dana od dana dostave zapisnika o otvaranju ponuda Skupštini. Obavijest o  donesenoj odluci o odabiru ponuditelj će dobiti u pismenom obliku.

Ako Ponuditelj ne bude izabran uplaćeni beskamatni depozit vratit će se, a ponuditelju koji bude izabran uplaćeni depozit će se uračunati u plaćanje kupoprodajne cijene. Ponuditelj koji odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora nakon što je utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, ili koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku iz točke 3.4. ovog Poziva, nema pravo na povrat uplaćenog depozita.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. pridržava pravo nesklapanja ugovora o prodaji s nijednim od ponuditelja, kao i poništiti ovaj Poziv bez obrazloženja u svako vrijeme do sklapanja ugovora,  uz obvezu povrata eventualno uplaćenog beskamatnog depozita.

Ponuditelj ima pravo zatražiti uvid u Informacijski paket VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. na način da predoči dokaz o uplati beskamatnog depozita u iznosu od 30.000,00 kn i rezervira svoje vrijeme za uvid u dokumentaciju u trajanju od 2 do 5 dana putem e-maila gordana.paulic@vodovod.com.

Uplaćeni depozit za mogućnost uvida u dokumentaciju bit će priznat i kao jamstvo za ozbiljnost ponude iz točke 3. odnosno 4.3.

Pravo prvenstva kod kupovine poslovnih udjela u društvu VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. imaju radnici društva koji sudjeluju u davanju ponuda.

Informacije u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti isključivo pismeno, a upit dostaviti na e-mail gordana.paulic@vodovod.com

U Osijeku 17. prosinca 2019.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Član Uprave – direktor

mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec