Natječaji i oglasi

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za kupovinu poslovnih udjela društva VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. OIB: 43654507669, Poljski put 1, 31 000 Osijek, objavljuje

JAVNI POZIV

za  iskazivanje interesa za kupovinu poslovnih udjela društva

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

 

Pozivaju se sve zainteresirane domaće i strane fizičke i pravne osobe da iskažu načelni interes za kupovinu poslovnih udjela društva VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. OIB: 93073121103, Osijek, Poljski put 1.

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. OIB: 93073121103, Osijek, Poljski put 1 ima temeljni kapital u iznosu od 2.863.800 kn i tri poslovna  udjela. Sve udjele u društvu drži VODOVOD-OSIJEK d.o.o.  OIB: 43654507669. Predmet prodaje su isključivo svi poslovni udjeli zajedno.

Iskazivanje interesa se dokazuje PISMOM NAMJERE koje mora sadržavati najmanje slijedeće:

  1. Naziv, adresu i OIB ponuditelja, a za pravnu osobu i osobe ovlaštene za zastupanje.
  2. Izjavu da je upoznat i prihvaća osnovne uvjete prodaje i to:

2.1. kupac je dužan zadržati sve trenutno zaposlene radnike (17), na rok od najmanje 1 godinu  osim u slučajevima utvrđenim zakonom,

2.2   kupac je obvezan u roku 30 dana od sklapanja Ugovora isplatiti ugovorenu cijenu

2.3. detaljan uvid u poslovnu dokumentaciju bit će omogućen uz prethodnu uplatu beskamatne jamčevine u visini 30.000,00 kn, koji iznos će biti vraćen nakon odabira najpovoljnijeg kupca, a kupcu će biti priznat kao dio uplate kupoprodajne cijene.

Ponuditelj dostavlja pismo namjere na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1, 31000 Osijek, s naznakom: „NE OTVARAJ – PISMO NAMJERE za kupnju udjela“.

Pisma namjere nemaju obvezno pravne učinke za davatelja pisma niti za VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Rok za dostavu pisma namjere je 11. studeni 2019. godine u 12 sati kada će biti javno otvaranje. Zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati istom.

Ponuditelji koji temeljem ovog javnog poziva iskažu interes za kupovinu i prihvate osnovne uvjete prodaje biti će pozvani na davanje obvezujuće ponude u roku 20 dana od upućenog poziva, te će im biti omogućen uvid u „Informacijski paket Vodovod-hidrogeološki radovi d.o.o.“

Pravo prvenstva kod kupovine poslovnih udjela u društvu VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. imaju radnici društva koji sudjeluju u davanju ponuda.

Informacije u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti isključivo pismeno, a upit dostaviti na e-mail: gordana.paulic@vodovod.com

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Ivan Jukić, član Uprave – direktor