Novosti

ZAHTJEV ZA POKRETANJE NABAVE – REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31 000 Osijek OIB: 43654507669

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

  1. Podaci o Naručitelju i opis predmeta nabave objavljeni su 17.07.2019. godine na web stranicama Naručitelja www.vodovod.com

2. Uvjeti sposobnosti ponuditelja Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora i jednog revizora sa međunarodnim certifikatom ACCA.

3. Rok za dostavu ponuda usluge je 20 dana od dana objave u javnim glasilima.

PODACI O NARUČITELJU

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

  1. Naručitelj VODOVOD-OSIJEK d.o.o. svrstan je u velika poduzeća.
  2. Šifra i naziv djelatnosti: 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
  3. Vrijednost kapitala na dan 31.12.2018. godine iznosi 262.588.101 kuna.
  4. Na dan 31.12.2018. godine vrijednost aktive iznosila je 1.462.009.779 kuna.
  5. Ukupni poslovni prihod od pružanja vodne usluge očekivan u 2019. godini je 74.000.000 kn.
  6. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je organizacijski i troškovno podijeljen na četiri poslovne jedinice i zajedničke službe i ima 390 zaposlena radnika.

7. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je 100% osnivač dva tržišno orijentirana društva s ograničenom odgovornošću, od čega je jedno Društva mali poduzetnik, a jedno spada u srednje velike poduzetnike.

Očekivana vrijednost ugovora 95.000,00 kn

Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima
Naziv: Sektora Računovodstva i financija, Gordana Paulić, dipl.oec.
Tel: +385 31 330 750
E pošta: gordana.paulic@vodovod.com

Naziv: Odjel nabave i skladišta, Marija Glibota, oec.
Tel: +385 31 330 131
E pošta: marija.glibota@vodovod.com
 

PREDMET NABAVE

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU sukladno Zakonu o računovodstvu i u skladu s člankom 36. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019)

ROKOVI IZVRŠENJA UGOVORA

Početak odmah po zaključenju ugovora Završetak: – krajnji rok za izdavanje mišljenja na nekonsolidirano izvješće je 20.04.2020., – rok za izdavanje mišljenja u skladu s člankom 36 Zakona o vodnim uslugama 25.04.2020. – rok za davanjem mišljenja na konsolidirana financijska izvješća do 10.06.2020. Rokovi izvršenja ugovora su bitan dio ugovora.

UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj će uslugu platiti u 9 rata: prvu ratu od 20% u roku 60 dana od dana zaključenja ugovora, a ostale u osam (8) jednakih mjesečnih rata.

UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora, i jednog revizora sa međunarodnim certifikatom ACCA. Ponuditelj mora jamčiti mogućnost pružanja usluge u traženim rokovima.

SADRŽAJ CIJENE

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi vezani za uslugu koja je predmet nabave (putni troškovi, dnevnice, smještaj, prehrana, materijal i slično). U cijenu ponude za VODOVOD-OSIJEK d.o.o. treba uračunati dostavu 21 nekonsolidiranog izvješća i 19 konsolidiranog izvješća na hrvatskom jeziku i po potrebi 1 nekonsolidiranog izvješća na engleskom jeziku – u papirnatom obliku.

JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za izvršavanje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Član Uprave – direktor mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec.