Natječaji i oglasi

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2019. godinu na području grada Osijeka (Objava: 14. prosinac 2018.)

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31 000 Osijek

Sukladno Pravilniku o donacijama i sponzorstvima VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

J A V N I   P O Z I V za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2019. godinu na području grada Osijek

I

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2019. godinu putem javnog prikupljanja prijava.

II Projekte i programe mogu nominirati: – športski klubovi i udruge – kulturne, medijske i obrazovne ustanove – ostale organizacije civilnog društva

III
Neće se donirati / sponzorirati:

-Političke stranke, liste skupine građana i državne organizacije, -Organizacije ili pojedince koji podupiru rasnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju, -Događanja koja su uvredljiva za javni moral i dobar ukus, -Organizacije ili pojedince koji imaju bilo kakvo dugovanje prema Društvu, -Organizacije ili pojedince koji vode bilo kakav spor sa Društvom, -Organizacije ili pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetile ugledu Društva ili mu nanijeli materijalnu štetu -Organizacije ili pojedince koji nisu dostavili Obrazac iskorištenosti dodjeljenih financijskih sredstava za 2018. godinu prema ugovoru

IV

Ocjenu i odabir zahtjeva odnosno projekata i programa, obavit će povjerenstvo Društva, sukladno odredbama Pravilnika o donacijama i sponzorstvima Društva, do ukupnog iznosa planiranih financijskih sredstava.

V

Prijave projekata i programa podnose se na Obrascu 1 – Obrazac za prijavu prijedloga projekata i programa za financiranje sponzorstva ili donacije, uz dodatak Legende i Klasifikacija djelatnosti udruga kao pomoć pri ispunjavanju obrasca:

Klikom na ikonu možete preuzeti obrasce OBRAZAC-1-prijava 2019. LEGENDE 2019. KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI UDRUGA

Popunjeni obrazac je preduvijet za prihvaćanje prijave.

VI

Društvo ima pravo od prijavitelja zatražiti nadopunu prijave ukoliko se radi o manjim propustima. U tom slučaju prijavitelju se daje rok od 5 radnih dana za dostavu ispravke / nadopune. Dodatna pojašnjenja i dopune prijave ne smiju utjecati na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave.

VII

Pisane ponude u zatvorenim omotnicama s naznakom “Zahtjev za dodjelu donacije / sponzorstva – ne otvaraj“, dostavljaju se neposredno u Pisarnicu VODOVOD-OSIJEKA d.o.o. Osijek ili poštom preporučeno na adresu VODOVOD-OSIJEKA d.o.o. Osijek, Poljski put 1, 31 000 Osijek, zaključno sa 14. siječnja 2019.

VIII

Popis odobrenih projekata i programa bit će objavljen na web stranici VODOVOD-OSIJEK d.o.o. u roku od 3 dana od donošenja odluke povjerenstva. Povjerenstvo će dostaviti elektronički odgovor na prijavu projekta i programa po javnom pozivu svakom podnositelju na mail adresu navedenu u prijavi.

IX

Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor. Rok za prigovor je 8 radnih dana od dana primitka obavijesti o donošenju odluke. Odgovor na prigovor će biti dan u roku od 8 radnih dana od dana primitka pismenog prigovora. Postupak dodjele financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak, tako da se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku.

Kontakt osobe za informacije:
Domagoj Pavić, dipl.oec.
domagoj.pavic@vodovod.com

Mirna Kibel, univ.spec.oec.
mirna.kibel@vodovod.com

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Član Uprave – direktor mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec.

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, korisnik financiranja dužan je dostaviti davatelju financijskih sredstava sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta na obrascu opisnog i financijskog izvještaja.

Klikom na ikonu možete preuzeti obrazac

DS-OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISKORIŠTENOSTI SREDSTAVA PDF dokument, 45KB