Zaštita osobnih podataka

Izjava o povjerljivosti

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti.

Službenom web stranicom http://vodovod.com upravlja Društvo VODOVOD-OSIJEK, društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: VODOVOD-OSIJEK d.o.o.) sa sjedištem u Osijeku na adresi: Poljski put 1, registrirano je u Trgovačkom sudu Osijek pod registracijskim brojem upisa: 030062778, MB: 3013502, OIB: 43654507669.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Društva VODOVOD-OSIJEK d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. prije zaprimljenih podataka korisnika informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.

Ni pod kojim uvjetima nećemo bez vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Izjava se primjenjuje od 15.07.2016. do opoziva od strane VODOVOD-OSIJEK d.o.o. .

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da je voditelj zbirke koji zapošljava više od 20 radnika dužan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i njegove službene kontakt podatke učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka VODOVOD-OSIJEK d.o.o.:

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Biserka Greif, mag.iur.

adresa: Poljski put 1, 31000 Osijek

telefon: +385 (0)31 330 725

e-mail: biserka.greif@vodovod.com

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,

brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Zakon i propisi

 • Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
  Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
  Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 105/04),
  Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 139/04).

Propisi EU

 • Konvencija 108 Vijeća Europe – Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05),
  Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 – Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05),
  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća – Direktiva o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka,
  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća – Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija,
  Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka,
  Handbook on European data protection law.

Interni akti