ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU NABAVE MALE VRIJEDNOSTI

NAJAM KOMBINIRANOG SPECIJALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ FEKALIJA
bez rukovatelja

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE MV 01/16

Osijek, siječanj 2016.

1.Podaci o javnom naručitelju
Naziv: VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Adresa: Poljski put 1, 31 000 Osijek
OIB: 43654507669
Broj telefona: 031/330-100
Broj telefaksa: 031/330-318
Internetska adresa: www.vodovod.com
Evidencijski broj nabave: MV 01/16

2.Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima
Naziv: Odjel javne nabave, Jasmina Hadžihajdarević, dipl.oec.
E pošta: jasmina.hadzihajdarevic@vodovod.com

3.Procijenjena vrijednost nabave i vrsta postupka
450.000,00 kn bez PDV-a. Provodi se postupak nabave usluga iz Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi .

4.Opis predmeta nabave i tehnički opis

Predmet nabave je usluga najma kombiniranog specijalnog vozila za ispiranje i čišćenje, bez rukovatelja.
Minimalne tehničke karakteristike koje kombinirano specijalno vozilo mora zadovoljiti:

Visokotlačna pumpa karakteristika : pritisak-min 160 bar , protok – min 330 l/min
Zapremina cisterne: Čista voda : min 4200 l
Fekalna voda: min 7400 l
-Hidraulični teleskopski kran sa usisnim crijevom minimalno:
Ø125 duljine cca. 5,5m, usisna crijeva Ø100 cca. 20m za usisavanje otpadnih voda
-Tlačno crijevo do 200 bara, duljine min 120m sa nastavcima (mlaznicama,diznama…) za ispiranje cjevovoda
Namjena korištenja Kombiniranog specijalnog vozila :
Čišćenje/održavanje sustava odvodnje, kolektorske mreže,glavnih –uličnih, sabirnih,kanala te kućnih priključaka.
Uz navedeno, vozilo bi se koristilo i za pražnjenje septičkih, sabirnih, taložnih jama te otvorenih kanala, kao i za pranje prometnica i crpnih stanica.
Ostali uvjeti:
– Sav trošak održavanja i goriva ide na teret vlasnika vozila
– Najam vozila bez rukovatelja / posade

Količine navedene u troškovniku su okvirne. Stvarna nabavljena količina usluga može biti veća ili manja od okvirne količine. Ukupna plaćanja temeljem ovog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave koja iznosi 450.000,00 kn bez PDV-a.

5. Mjesto izvršenja

Područje sustava javne odvodnje grada Osijeka (u opsegu od cca 20 km od sjedišta naručitelja)

6. Način dostave ponude
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u točki broj 1 ovih uputa.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
− naziv i adresa naručitelja,
− naziv i adresa ponuditelja,
− evidencijski broj nabave,
− naziv predmeta nabave
− naznaka »ne otvaraj«.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude. U tom slučaju, ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

7. Kriterij odabira najpovoljnije ponude
Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana ponuda sa najnižom cijenom sukladno članku 82.st.1.toč.2. Zakona o javnoj nabavi.
Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije sukladno članku 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi.

8. Datum, vrijeme i mjesto dostave
Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika, do 08.02.2016. do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda neće biti javno, a održat će se 08.02.2016. u 10:00 sati u prostorijama Naručitelja.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

9. Sadržaj i način izrade ponude

Izrada ponude:
Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u ovoj dokumentaciji za nadmetanje.
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu i osigurana jamstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskoga subjekta.

Sadržaj ponude:
Ponuda sadrži:
1. popunjeni ponudbeni list,
2. popunjeni, potpisan i ovjeren troškovnik

10. Datum objave na internetskim stranicama 22.01.2016.

11. Jamstvo za uredno izvršavanje ugovora

U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za izvršavanje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a.

Troškovnik
TROŠKOVNIK
Klikom na naslov možete preuzeti troškovnik

Ponudbeni list
PONUDBENI-LIST-DZJN-najam-cisterne
Klikom na naslov možete preuzeti ponudbeni list