ZAHTJEV ZA POKRETANJE NABAVE ROBA/USLUGA/RADOVA – REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Poljski put 1
31 000 Osijek
OIB: 43654507669

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU
ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

1. Podaci o Naručitelju i opis predmeta nabave objavljeni su 13.07.2018. godine na web stranicama Naručitelja www.vodovod.com

2. Uvjeti sposobnosti ponuditelja
Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora i jednog revizora sa međunarodnim certifikatom ACCA.

3. Rok za dostavu ponuda usluge je 20 dana od dana objave Zahtjeva za pokretanje nabave na mrežnim stranicama VODOVOD-OSIJEK d.o.o. i javnim glasilima.

 

PODACI O NARUČITELJU

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

1. Naručitelj VODOVOD-OSIJEK d.o.o. svrstan je u velika poduzeća.

2. Šifra i naziv djelatnosti: 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

3. Vrijednost kapitala na dan 31.12.2017. godine iznosi 261.393.404 kuna.

4. Na dan 31.12.2017. godine vrijednost aktive iznosila je 1.437.097.220 kuna.

5. Ukupni poslovni prihod od pružanja vodne usluge očekivan u 2018. godini je 74.000.000 kn.

6. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je organizacijski i troškovno podijeljen na četiri poslovne jedinice i zajedničke službe i ima 389 zaposlena radnika.

7. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je 100% osnivač tri tržišno orijentiranih društava s ograničenom odgovornošću, od čega je jedno Društvo mikro poduzetnik, jedno Društvo je mali poduzetnik, a jedno spada u srednje velike poduzetnike.

Očekivana vrijednost ugovora 100.000,00 kn

Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima
Naziv: Sektora Računovodstva i financija, Gordana Paulić, dipl.oec.
Tel: +385 31 330 750
E pošta: gordana.paulic@vodovod.com

Naziv: Odjel nabave i skladišta, Marija Glibota, oec.
Tel: +385 31 330 131
E pošta: marija.glibota@vodovod.com

 

PREDMET NABAVE

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU sukladno Zakonu o računovodstvu i u skladu s člankom 207.a Zakona o vodama

ROKOVI IZVRŠENJA UGOVORA

Početak odmah po zaključenju ugovora
Završetak: – krajnji rok za izdavanje mišljenja na nekonsolidirano izvješće je 20.04.2019.,
– rok za izdavanje mišljenja u skladu s člankom 207.a Zakona o vodama 15.05.2019.
– rok za davanjem mišljenja na konsolidirana financijska izvješća do 15.06.2019.

UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj će uslugu platiti u 9 rata: prvu ratu od 20% u roku 60 dana od dana zaključenja ugovora, a ostale u osam (8) jednakih mjesečnih rata.

UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora, i jednog revizora sa međunarodnim certifikatom ACCA.

SADRŽAJ CIJENE

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi vezani za uslugu koja je predmet nabave (putni troškovi, dnevnice, smještaj, prehrana, materijal i slično).
U cijenu ponude za VODOVOD-OSIJEK d.o.o. treba uračunati dostavu 21 nekonsolidiranog izvješća i 19 konsolidiranog izvješća na hrvatskom jeziku i 1 nekonsolidiranog izvješća na engleskom jeziku – u papirnatom obliku.

JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za izvršavanje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) ugovorenoga iznosa bez PDV-a.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Član Uprave – direktor
mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec.