ZAHTJEV ZA POKRETANJE NABAVE ROBA/USLUGA/RADOVA – REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Poljski put 1
31 000 Osijek
OIB: 43654507669

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU
ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

1. Podaci o Naručitelju i opis predmeta nabave objavljeni su 26.06.2017. godine na web stranicama Naručitelja www.vodovod.com

Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima
Naziv: Sektora Računovodstva i financija, Gordana Paulić, dipl.oec.
Tel: +385 31 330 750
E pošta: gordana.paulic@vodovod.com

Naziv: Odjel nabave i skladišta, Ljubinka Privšek
Tel: +385 31 330 101
E pošta: ljubinka.privsek@vodovod.com

2. Uvjeti sposobnosti ponuditelja
Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora i jednog revizora sa međunarodnim certifikatom ACCA.

3. Rok za dostavu ponuda usluge je 10 dana od dana objave Zahtjeva za pokretanje nabave na mrežnim stranicama VODOVOD-OSIJEK d.o.o. i javnim glasilima.

 

PODACI O NARUČITELJU

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

1. Naručitelj VODOVOD-OSIJEK d.o.o. svrstan je u velika poduzeća.

2. Šifra i naziv djelatnosti: 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

3. Vrijednost kapitala na dan 31.12.2016. godine iznosi 299.057.413 kuna.

4. Na dan 31.12.2016. godine vrijednost aktive iznosila je 1.377.367.374 kuna.

5. Ukupni poslovni prihod očekivan u 2017. godini je 73.000.000 kn.

6. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je organizacijski i troškovno podijeljen na četiri poslovne jedinice i zajedničke službe i ima 364 zaposlena radnika.

7. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je 100% osnivač četiri tržišno orijentiranih društava s ograničenom odgovornošću, od čega je jedno Društvo mikro poduzetnik, dva Društva su mali poduzetnici, a jedno spada u srednje velike poduzetnike.

Očekivana vrijednost ugovora 100.000,00 kn

 

PREDMET NABAVE

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU sukladno Zakonu o računovodstvu i u skladu s člankom 207.a Zakona o vodama

ROKOVI IZVRŠENJA UGOVORA

Početak odmah po zaključenju ugovora
Završetak: – krajnji rok za izdavanje mišljenja na nekonsolidirano izvješće je 20.04.2018.,
– rok za izdavanje mišljenja u skladu s člankom 207.a Zakona o vodama 15.05.2018.
– rok za davanjem mišljenja na konsolidirana financijska izvješća do 15.06.2018.

UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj će uslugu platiti u 9 rata: prvu ratu od 20% u roku 60 dana od dana zaključenja ugovora, a ostale u osam (8) jednakih mjesečnih rata.

UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora, i jednog revizora sa međunarodnim certifikatom ACCA.

SADRŽAJ CIJENE

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi vezani za uslugu koja je predmet nabave (putni troškovi, dnevnice, smještaj, prehrana, materijal i slično).
U cijenu ponude za VODOVOD-OSIJEK d.o.o. treba uračunati dostavu 21 nekonsolidiranog izvješća i 19 konsolidiranog izvješća na hrvatskom jeziku i 1 nekonsolidiranog izvješća na engleskom jeziku – u papirnatom obliku.

JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za izvršavanje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) ugovorenoga iznosa bez PDV-a.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Član Uprave – direktor
mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec.