ZAHTJEV ZA POKRETANJE NABAVE ROBA/USLUGA/RADOVA – REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Poljski put 1
31 000 Osijek
OIB: 43654507669

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU
ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

1. Podaci o Naručitelju i opis predmeta nabave objavljeni su 04.08.2016. godine na web stranicama  Naručitelja www.vodovod.com

Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima
Naziv: Sektora Računovodstva i financija, Gordana Paulić, dipl.oec.
Tel: +385 31 330 750
E pošta: gordana.paulic@vodovod.com

Naziv: Odjel nabave i skladišta, Ljubinka Privšek
Tel: +385 31 330 101
E pošta: ljubinka.privsek@vodovod.com

2. Uvjeti sposobnosti ponuditelja
Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora i jednog revizora sa međunarodnim certifikatom ACCA.

3. Rok za dostavu ponuda usluge je 10 dana od dana objave Zahtjeva za pokretanje nabave na mrežnim stranicama VODOVOD-OSIJEK d.o.o. i javnim glasilima.

 

PODACI O NARUČITELJU

Naručitelj VODOVOD-OSIJEK d.o.o. svrstan je u velika poduzeća.

  1. Šifra i naziv djelatnosti: 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
  1. Vrijednost kapitala na dan 31.12.2015.godine iznosi 297.169.230 kuna.
  1. Na dan 31.12.2015. godine vrijednost aktive iznosila je 1.227.965.474 kuna.
  1. Ukupni prihod očekivan u 2016. godini je 89.594.000 kn.
  1. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je organizacijski i troškovno podijeljen na četiri poslovne jedinice i zajedničke službe i  ima 356 zaposlena radnika na bazi stanja na dan 30.06.2016.
  1. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je 100% osnivač četiri tržišno orijentiranih društava s ograničenom odgovornošću, od čega je jedno Društvo mikro poduzetnik, dva Društva su  mali poduzetnici, a jedno spada u srednje velike poduzetnike.

Očekivana vrijednost ugovora 100.000,00 kn

 

PREDMET NABAVE

REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU sukladno Zakonu o računovodstvu

ROKOVI IZVRŠENJA UGOVORA

Početak odmah po zaključenju ugovora

Završetak: – krajnji rok za izdavanje mišljenja na nekonsolidirano izvješće je 20.04.2017.,

– rok za davanjem mišljenja na konsolidirana financijska izvješća do 15.06.2017.

UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj će uslugu platiti u 9 rata: prvu ratu  od 20% u roku 60 dana od dana zaključenja ugovora, a ostale u osam (8) jednakih mjesečnih rata.

UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora, i jednog revizora sa međunarodnim certifikatom ACCA.

SADRŽAJ CIJENE

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi vezani za uslugu koja je predmet nabave (putni troškovi, dnevnice, smještaj, prehrana, materijal i slično).

U cijenu ponude za VODOVOD-OSIJEK d.o.o. treba uračunati dostavu 21 nekonsolidiranog izvješća i 19 konsolidiranog izvješća na hrvatskom jeziku i 1 nekonsolidiranog izvješća na engleskom jeziku – u papirnatom obliku.

 JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za izvršavanje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Član Uprave – direktor
mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec.