Voda
Vodoopskrba

Odgovornost za kontinuiranu opskrbu potrošača zdravstveno ispravnom pitkom vodom, u domeni je Poslovne jedinice Vodoopskrba. Glavne smjernice poslovanja temelje se na razvoju tehnologije proizvodnje vode te njenog transporta do potrošača, a sve u cilju osiguranja dovoljnih količina pitke vode za opskrbu stanovništva šireg područja grada Osijeka.

Poslovna jedinica Vodoopskrba organizacijska je cjelina trgovačkog društva Vodovod Osijek d.o.o., a sastoji se od tri radne jedinice:

 • RJ Proizvodnja vode
 • RJ Laboratorij
 • RJ Vodoopskrbna mreža

Vodoopskrbni sustav grada Osijeka obuhvaća 550 km vodovodne mreže i više od 37 000 mjernih mjesta za očitavanje potrošnje vode. Stalno širenje sustava vodoopskrbe i odvodnje uvjetovano je potrebama grada Osijeka koji se neprekidno širi i razvija i ima oko 55.000 korisnika kojima se ispostavljaju računi za vodnu uslugu. Izgradnja modernog vodoopskrbnog sustava usklađena je sa zaštitom okoliša i interesima lokalne zajednice.

Početak javne vodoopskrbe u Osijeku veže se za 1884. Godinu. Tada je grad Osijek dobio prvu crpnu stanicu na Dravi, na današnjem Solarskom trgu. Početkom 60-tih godina prošlog stoljeća sagrađena je nova crpna stanica na Dravi na lokaciji Pampas. Vodozahvat Pampas i dandanas je u funkciji kao rezervno crpilište koje je u potpunosti spremno za stavljanje u funkciju vodoopskrbe.

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća kvaliteta dravske vode drastično se pogoršavala. Slijedom toga bilo je nužno iznaći drugi izvor vodoopskrbe.

Osamdesetih godina prošlog stoljeća stavljeno je u funkciju vodoopskrbe Crpilište Vinogradi koje i danas uz stalnu modernizaciju radi besprijekorno.

Sirova voda zahvaća se iz 18 zdenaca dubine od oko 150 metara, te se 8-kilometarskim cjevovodom isporučuje do pogona za proizvodnju. Takva voda bakteriološki je ispravna, ali sadrži tipično za podzemne vode povišenu koncentraciju željeza, mangana, amonijaka, arsena i organske tvari. Kako bi se ispunili zahtjevi za postizanje ispravnosti vode za piće sirova se voda prerađuje. Samo crpilište nalazi se u vodozaštitnom pojasu gdje se vrlo strogo poštuju mjere za sprječavanje onečišćenja. Dodatne osigurače predstavljaju, tzv. pijezometarske bušotine pomoću kojih se sa različitih dubina na širem prostoru oko zdenaca provodi kontrola kvalitete vode.

Kompleks pogona za proizvodnju vode smješten je na lokalitetu Nebo pustara na centralnoj lokaciji Vodovoda osijek d.o.o.. Postupno je dograđivan i osuvremenjivan, posebice u proteklih dvadesetak godina. Voda sa crpilišta najprije dolazi u bazen aeracije, gdje se obogaćuje kisikom iz zraka. Iz bunarske vode uklanjaju se željezo i mangan, te plinovi koji su otopljeni u vodi. Uz pomoć  dozirne stanice aerirana voda priprema se za taloženje. Na dva kompleksa za taloženje dovršava se proces oksidacije. U ovom dijelu proizvodnje voda postaje bistrija, smanjuje se zamućenost, a sav talog u obliku mulja ostaje u taložnicima. Po izlasku iz taložnika voda se obrađuje filtriranjem. Time je proizvodnja vode završena.

Prerađena voda za piće pohranjuje se u četiri vodospreme. Vodoospreme su ukupnog kapaciteta 10 000 m3 što osigurava 6-satnu opskrbu stanovništva pitkom vodom.  Do krajnjeg potrošača vodu će dovesti suvremena crpna stanica sustavom cjevovoda ukupne dužine oko 550 km.

Takvim rezultatima zasigurno je značajno pridonio središnji nadzorni upravljački sustav putem kojega se potpuno automatizirano upravlja proizvodnim procesom. Ujedno se u svakom trenutku kontroliraju svi tehnički i tehnološki parametri kvalitete vode u procesu prerade. Konačnu kontrolu vode za piće obavlja i Zavod za javno zdravstvo Osječko baranjske županije. U domove više od 130.000 žitelja Osijeka i prigradskih naselja osječka tvornica vode isporučuje proizvod koji spaja znanje i iskustvo naših stručnjaka, te vrhunsku tehnologiju u skladu s najvišim svjetskim standardima.

Sustav upravljanja kvalitetom u djelatnosti javne vodoopskrbe

Temeljem odluke Uprave Tvrtke 1999. godine u poslovnu jedinicu Gradski vodovod uspostavljen je Sustav prema zahtjevima norme ISO 9002:1994.

Bio je to prvi certifikat u ovoj djelatnosti na području Republike Hrvatske.
Uz primarni zadatak održavanja funkcionalnosti cjelokupnog vodoopskrbnog sustava, cilj je bio ispuniti zahtjeve korisnika proizvoda/usluga. Rezultati koji su proizašli iz primjene i održavanje Sustava opravdali su očekivanja. Kako bi povećali zadovoljstvo korisnika uz učinkovitu primjenu Sustava, uključujući procese za stalno unapređenje poslovanja, vodeći brigu o sukladnosti procesa i usluge sa zahtjevima korisnika i zahtjevima važećih zakona i propisa, kroz proces održavanja u Sustav upravljanja implementirani su zahtjevi revidiranih normi (2000. i 2008. godine).

Cilj uspostave Sustava neprekidno je povećanje vlastitih sposobnosti i mogućnosti. Sustav jasno definira obujam, opseg i slijed aktivnosti i odgovornosti, ovlasti i metode verifikacije u procesima registrirane djelatnosti. Visoka razina iskazivanja kvalitete usluga i proizvoda uz cjelokupno praćenje rada svih elemenata Sustava u radu/eksploataciji – osnova je njegove pouzdanosti i temelj na kojemu se gradi vizija budućeg razvoja i izgradnje.

Privrženost zacrtanom cilju, odanost ideji kvalitete i razvoj vlastite brige za kvalitetu trajna je obveza svakog uposlenog, obveza koja će osigurati dugoročnu poslovnu uspješnost Poslovne jedinice, Tvrtke u cjelini.

Preuzmite dokumente

Certifikat HRN EN ISO 9001:2015
PDF Dokument 344KB

HACCP – sustav upravljanja sigurnošću hrane – od 25. kolovoza 2006.

Uspostava ovog alata nadzora nad procesima produkt je svijesti o potrebi vlastite samokontrole proizvodnog i radnog procesa.

HACCP je ”sredstvo” za povećanje sigurnosti hrane – sustav koji identificira, procjenjuje i kontrolira rizike koji su značajni za sigurnost hrane.

HACCP je investicija u sigurnost hrane zasnovan na dobroj proizvodnoj i dobroj higijenskoj praksi.

HACCP proizvođaču osigurava strukturirani pristup kontroli identificiranih rizika koji inače ne mogu biti ostvareni tradicionalnim inspekcijama i kontrolama kvalitete.

HACCP potrošačima osigurava nikakav ili vrlo mali rizik, poboljšava kvalitetu života i povjerenje u konzumaciju proizvoda.

Kvaliteta vode

Poslovna jedinica Vodoopskrba ima odgovornost za kontinuiranu opskrbu korisnika vodne usluge zdravstveno ispravnom pitkom vodom čija se kontrola obavlja u internom laboratoriju. Glavne smjernice poslovanja temelje se na razvoju tehnologije proizvodnje vode te njenog transporta do korisnika, a sve u cilju osiguranja dovoljnih količina pitke vode za opskrbu stanovništva šireg područja grada Osijeka.

U laboratoriju poslovne jedinice Vodoopskrba tijekom godine analizira se oko 4.466 uzoraka vode prema raznim stručnim i zakonodavnim kriterijima. Dnevnom obradom analiza dobiven je uvid u stanje kvalitete vode svih pregledanih lokaliteta i utvrđena higijenska ispravnost. Kvaliteta vode je apsolutno sukladna kvaliteti traženoj u važećim pravilnicima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, a sustav vodoopskrbe u potpunosti je zadovoljio sve potrebe korisnika. Kvaliteta vode nepromijenjena je u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat brige i ulaganja u postojeći tehnološki proces.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. poslovna jedinica Vodoopskrba posjeduje certifikat sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001 i sustav upravljanja sigurnošću hranom (HACCP). Visoka razina kvalitete vode rezultat je implementacije HACCP sustava te prikladnog održavanja uspostavljenog sustava analize opasnosti i kontrole kritičnih točaka. Zdravstveni nadzor nad vodom za piće, osim u vlastitom laboratoriju poslovne jedinice Vodoopskrba provodi se i u laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo.

RJ Laboratorij provodi kontrolu kvalitete :

neprerađene vode sa crpilišta Vinogradi
vode na početku postupka prerade u našoj „Tvornici vode“
vode tijekom svih dijelova tehnološkog postupka
vodu nakon završenog postupka prerade, tj., vode na ulazu u sustav gradske vodoopskrbne mreže
vode iz vodoopskrbne mreže grada Osijeka i priključenih prigradskih naselja
vode iz rijeke Drave na mjestu pričuvnog crpilišta Pampas i
kontrola kvalitete kemikalija koje se koriste u procesu proizvodnje vode

Bunarska, neprerađena voda koja je izvor vodoopskrbe vodovodnog sustava grada Osijeka ne zadovoljava standarde zdravstvene ispravnosti vode za piće (povišen sadržaj željeza, mangana, amonijaka, arsen, povećana mutnoća i boja vode) , te se kao takva mora preraditi.

Provodeći zahtjevan tehnološki postupak na postojećim objektima u pogonu za proizvodnju vode uspješno se iz podzemne vode uklanjaju gore navedene tvari. Tehnološki postupak se sastoji od slijedećih faza:

 1. Aeriranje
 2. Predoksidacija
 3. Koagulacija
 4. Flokulacija
 5. Taloženje
 6. Filtriranje i nitrifikacija
 7. Dezinfekcija
 8. Crpljenje u vodoopskrbnu mrežu

Cjelokupni proces proizvodnje vode pod stalnim je nadzorom vlastitog laboratorija pitke vode. U njemu se svakodnevno analizira prerađena voda sa crpilišta, kontrolira tijek tehnološkog procesa kao i kvaliteta prerađene vode. Uzimaju se i uzorci kod krajnjeg potrošača na 45 lokacija u Osijeku i okolici. Analiza te vode pokazuje kako su svi zahtjevi propisani  Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ispunjeni.

Zbog epidemiološkog značaja sustavu vodoopskrbe posvećuje se velika pozornost u okviru sanitarnog nadzora.Za kontrolu kvalitete vode zadužen je interni laboratorij, a s obzirom na količinu isporučene vode, duljinu razvodne mreže i broj stanovnika koji opskrbljujemo učestalost kontrole određena je HACCP sustavom kroz godišnji plan uzorkovanja internog laboratorija i monitoringom Zavoda za javno zdravstvo.

Godišnje se analizira cca 4-4,5 tisuće uzoraka po raznim stručnim i zakonodavnim kriterijima, te se na taj način dobije fond od 70 000 podataka kojim se dobiva uvid u stanje kvalitete vode svih pregledanih lokaliteta i utvrđuje higijenska ispravnost vode .

Građani koji koriste vodu iz osječkog vodoopskrbnog sustava piju zdravstveno ispravnu vodu, a svakodnevnom kontrolom vode za piće omogućuje se pravovremeno poduzimanje mjera u održavanju ispravne i kvalitetne vode na slavinama svih potrošača.