Profil

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je moderno trgovačko društvo sa 352 zaposlenih koje se kao osnovnom djelatnošću bavi vodnim uslugama u koje prvenstveno spadaju pročišćavanje i distribucije pitke vode te odvodnja otpadnih voda.

Temeljni kapital Društva: 429.971.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Organi Društva su:

Skupština Društva raspolaže s ukupno 10.000 glasova koji se upisuju u Knjigu udjela.

Nadzorni odbor ima 7 članova. Grad Osijek u Nadzornom odboru ima 5 članova, ostali osnivači jednog člana, a radnici Društva također jednog člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a predstavnika radnika bira Radničko vijeće. Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine, s tim da mogu biti ponovno izabrani.

Članovi Nadzornog odbora su:

Odlukom Skupštine Društva, donesenoj na 43. sjednici dana 20. travnja 2015. godine, koja je stupila na snagu 01. lipnja 2015. godine, formirana je jednočlana Uprava Društva.
Temeljem navedene Odluke, Nadzorni odbor Društva, na svojoj 14 sjednici održanoj 29.svibnja 2015. godine, donio Odluku kojom se razrješuje član Uprave Društva te Odluku kojom se mijenja dužnost predsjedniku Uprave Društva, koje Odluke su stupile na snagu 01. lipnja 2015. godine.

Slijedom navedenog, osoba ovlaštena za vođenje poslova i na zastupanje Društva je

Član Uprave – direktor
mr.sc. Ivan Jukić, dipl. oec.

Poslovni plan VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za 2016 godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2016. godine

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2016-2020. godine

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Pregled donacija i sponzorstva u 2015 godini

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Kriteriji za rješavanje reklamacija potrošača 01.07.2015

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Pravilnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača trgovačkog društva Vodovod-Osijek d.o.o. 01.07.2015

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Konsolidirano godišnje izvješće za 2014. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Nekonsolidirano godišnje izvješće za 2014. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj s izvještajem neovisnog revizora za 2014. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Nekonsolidirani godišnji financijski izvještaj s izvještajem neovisnog revizora za 2014. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Pregled donacija i sponzorstva u 2014 godini

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Popis ugovora skolopljenih u 2014. godini

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Ugovori u 2013. i 2014. godini

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Godišnje izvješće konsolidirano za 2013. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Godišnje izvješće nekonsolidirano-s-potpisima za 2013. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Revizorsko izvješće konsolidirano za 2013. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Revizorsko izvješće nekonsolidirano s potpisima 31.12.2013.

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Konsolidirano godišnje izvješće za 2012. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Nekonsolidirano godišnje izvješće za 2012. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Konsolidirano revizorsko izvješće za 2012. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Nekonsolidirano revizorsko izvješće za 2012. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Pregled SPONZORSTAVA od 01.01. do 31.10.2013

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Pregled DONACIJA od 01.01. do 31.10.2013

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Ugovori u 2012. godini

Ukoliko ste zainteresirani za pregled sklopljenih ugovora u 2012. godini, klikom na ikonu možete skinuti xls dokument.

Ugovori u 2011. godini

Ukoliko ste zainteresirani za pregled sklopljenih ugovora u 2011. godini, klikom na ikonu možete skinuti xls dokument.

Ugovori u 2010. godini

Ukoliko ste zainteresirani za pregled sklopljenih ugovora u 2010. godini, klikom na ikonu možete skinuti xls dokument.