Osijek iz zraka
Vodovod – Graditeljstvo d.o.o.

Trgovačko društvo Vodovod-Graditeljstvo d.o.o. za (u daljnjem tekstu : Tvrtka), sa sjedištem u Osijeku, Tina Ujevića 10, ustrojeno je temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Osnivač Vodovod-Osijek d.o.o. aktom Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 5.studenog 2013.godine, osniva  tvrtku Vodovod-Graditeljstvo d.o.o. za građenje i ostale građevinske radove.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku (MBS:030139393; Tt-13/5167-2 od 13.studenog 2013.godine, Tvrtka je upisana u Registar Trgovačkog suda  u Osijeku.

Temeljem odredbi Zakona  o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 98/94) i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.godine, definirana djelatnost je : gradnja cjevovoda za tekućine i plinove  (brojčanaoznaka 92; brojčana oznaka razreda 4221).

VODOVOD–GRADITELJSTVO d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove

LOGO GRADITELJSTVO 2013

Uprava
Sastoji se od jednog člana – direktor Martin Hohoš, ing.građ. Direktor vodi poslove, usmjerava, nadzire, zastupa i predstavlja Tvrtku na najvišoj razini pojedinačno i samostalno, a svoju dužnost obavlja profesionalno i u radnom je odnosu u Vodovod-Graditeljstvo d.o.o.

Skupština
Najviši je organ trgovačkog društva koju čine predstavnici osnivača Tvrtke.

U sastavu Tvrtke nalaze se tri (3) organizacijske cjeline sa definiranim odgovornostima :

Ured Uprave

–      predstavnik Uprave za kvalitetu za proces uvođenja i održavanja Sustava upravljanja kvalitetom poslovanja
–      stručnjak zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša za preventivno osiguravanje rada sukladno propisima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
–      kontrolor za aktivnosti praćenja i mjerenja procesa i usluge tajnica za obavljanje i koordinaciju uredskih poslova sa zaposlenima, poslovnim partnerima, strankama

Poslovna jedinica Operativa za ključni proces Sustava.
U svom sastavu ima dvije organizacijske cjeline statusa radnih jedinica:
– RJ Komercijala za proces prodaje; nabave; skladištenje, pakiranje, čuvanje i isporuku materijala, opreme, povrat sa gradilišta i zbrinjavanje tehnološkog otpada; zaprimanje, skladištenje, čuvanje, izdavanje, rashod alata, sitnog inventara i osnovnih sredstava-imovine.
– RJ Građenje za realizaciju usluge

Zajedničke službe za realizaciju potpornih procesa (pravnih, kadrovskih, računovodstvenih i financijskih).

Politika kvalitete

Naša opredijeljenost za sustav upravljanja kvalitetom poslovanja očituje se kroz:
– trajno ispunjavanje načela i zahtjeva norme EN ISO 9001 kroz proces održavanja uspostavljenog sustava i neprekidno obrazovanje osoblja o svijesti
i važnosti kvalitete
– neprekidno poboljšavanje učinkovitosti podjelom odgovornosti, organiziranjem timskog rada i kontinuiranog podizanja razine znanja osoblja
– visoku razinu kvalitete usluge kroz praćenje i primjenu novih tehnologija
– pravilan odabir i izgradnju korektnog partnerskog odnosa sa dobavljačima
– suradnju s kupcima s ciljem ispunjavanja njihovih očekivanja i održavanja trajnog zadovoljstva našim uslugama
– preispitivanje politike i ciljeva kako bi u svakom trenutku djelovali u skladu s odabranom vizijom i misijom
– kroz stalni nadzor poslovnih procesa od strane Uprave, vrednovanje ostvarenih rezultata i donošenja odluka na temelju činjenica o poboljšanju, djelotvornosti procesa, usluga, Sustava

Sustav upravljanja kvalitetom poslovanja

Procesno orijentiran upravljački sustav uspostavljen u poslovanje Tvrtke, omogućuje uspostavu međusobno povezanih procesa usmjerenih prema kupcu usluge – ispunjenju njegovih zahtjeva, zahtjeva drugih zainteresiranih strana, racionalnu potrošnju resursa i primjenu poboljšanja.

Ekonomski aspekt kvalitete je profit – najviši ekonomski cilj poslovanja Tvrtke u cjelini. Suvremeni pristup kvaliteti i upravljanju ima svoje ekonomsko opravdanje tek ako rezultati poslovanja iskazuju povećanje prihoda, a smanjenje troškova.