Povezana društva

Zakon o vodama koji je pred Društvo postavio niz krucijalnih aktivnosti potrebnih za nastavak kontinuiranog poslovanja. Jedna od bitnih aktivnosti koja je provedena je izdvajanje tržišnih dijelova

Društva od djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. U tu svrhu završena je do kraja 2012. godine prva faza organizacijskog restrukturiranja – osnovana su dva nova Društva u vlasništvu VODOVOD-OSIJEK d.o.o. u koja su prebačeni zaposlenici i oprema i koja obavljaju najmanje djelatnosti koje su obavljali i u okviru VODOVOD-OSIJEK d.o.o. (VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o. i VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.). Poslovna jedinica Tehnički plinovi prodana je na javnom natječaju kao gospodarstvena cjelina kupcu MESSER-CROATIA PLIN d.o.o. Zaprešić. Tijekom studenog 2013. godine završena je posljednja faza restrukturiranja osnivanjem VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. kao društva kćeri u 100%-tnom vlasništvu VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Od 2014.godine VODOVOD-OSIJEK d.o.o. bavi se isključivo pružanjem vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje.