Logo

Vodoopskrbni sustav Osijek, kojim upravlja isporučitelj vodne usluge VODOVOD-OSIJEK d.o.o., obuhvaća grad Osijeka i prigradska naselja Brijest, Briješće, Višnjevac, Josipovac, Tenja, Nemetin, Sarvaš, Tvrđavica, Podravlje i Klisa, cijelu Općinu Antunovac (naselja Antunovac i Ivanovac), cijelu Općinu Ernestinovo (naselja Ernestinovo, Divoš i Laslovo) te dio Općine Čepin (naselje Livana).

Od prosinca 2008. godine, voda se isporučuje i do naselja Bijelo Brdo u Općini Erdut, a lokalnu mrežu tog naselja održava Čvorkovac d.o.o., Dalj.

Od listopada 2011. godine vrši se isporuka pitke vode i za Općinu Čepin, odnosno naselja Čepin, Čepinski Martinci i Čokadinci, a lokalnu mrežu tih naselja održava Urednost d.o.o., Čepin.

Krajem 2014. godine dovršena je izgradnja vodoopskrbne mreže u jugozapadnom dijelu vodoopskrbnog sustava Osijek, odnosno općinama Vladislavci i Vuka.

Ukupna dužina mreže vodoopskrbnog sustava Osijek iznosi cca 550 km.

Osnovni elementi na kojima se bazira vodoopskrbni sustav Osijek su:

Crpilište "Vinogradi" u funkciji je od 1984. godine, a sastoji od 18 zdenaca. Prosječna pojedinačna izdašnost zdenaca je oko 40 l/s, dok je ukupni instalirani kapacitet crpki 720 l/s u čemu je sadržana i određena rezerva namijenjena sigurnosti pogona. Crpilište je projektirano za rad do 600 l/s.

Uz crpilište "Vinogradi" koje je primarno, u sklopu vodoopskrbnog sustava Osijek je i vodozahvat "Pampas" na rijeci Dravi kao rezervno ili dopunsko izvorište, kapaciteta 350 l/s, koje se aktivira u slučaju intervencija na primarnom crpilištu ili u slučaju potrebe za dopunjavanjem razlike između ukupne potrošnje vodoopskrbnog sustava grada Osijeka i zahvaćene količine vode sa crpilišta Vinogradi.

Na području koje obuhvaća postojeći vodoopskrbni sustav Osijek živi 117.748 stanovnika. Postotak priključenosti na vodoopskrbnu mrežu je cca 98% osim u jugozapadnom dijelu sustava, odnosno općinama Vladislavci i Vuka, u kojima je nedavno dovršena izgradnja mreže pa je priključivanje tek započelo.

Neki statistički podaci:

OSNOVNI PODACI SUSTAVA JAVNE ODVODNJE GRADA OSIJEKA( 2015 g. )

Sustav javne odvodnje grada Osijeka i prigradskih naselja sastoji se od oko 340 km kolektorske i sekundarne kanalizacijske mreže s 21.315 kanalizacijskih kućnih priključaka, 8 kišnih preljeva od kojih su 4 uzvodna gravitacijska, dok 4 nizvodna funkcioniraju kao tlačni kišni preljevi, te 86 crpnih stanica, od kojih je 78 crpnih stanica povezano u nadzorno upravljački sustav ( NUS ).

Odvodnja otpadnih voda s gradskog područja izgrađena je kao mješoviti sustav odvodnje, dok je za prigradska naselja izgrađen ili će se izgraditi razdjelni sustav odvodnje.

Dužina izgrađenog mješovitog sustava odvodnje iznosi 184 km ( 54% ), a dužina izgrađenog razdjelnog sustava odvodnje iznosi 156 km ( 46 % ).

Osnovnu kolektorsku mrežu sustava javne odvodnje grada Osijeka čine stari Sjeverni kolektor (6633 m, dim. Ø 100/150cm, 90/135 cm ) izgrađen 1912 g., koji je još uvijek u funkciji, te novi kolektori: Spojni sjeverni kolektor izgrađen od 1980 – 1990.g. (3200 m, dim Ø 240/280cm), Južni kolektor sa početkom izgradnje 1968 – 1970.g., te nastavak izgradnje 1988.g., a završetak izgradnje 2006.g. (12746 m, dim. Ø 430/390cm, 310/280 cm) i Industrijski kolektor (930 m, Ø 150cm).

Pojas obuhvata sustava javne odvodnje grada Osijeka u okviru planskog razvoja obuhvatit će, pored izgrađenih sustava odvodnje naselja Višnjevca i Josipovca, Brijesta, Tvrđavice i Podravlja, Sarvaš, Antunovac, Ivanovac i sustav odvodnje koji je trenutno u izgradnji u naseljima Livana, Čepin, Tenja, te naseljima na jugu Baranje: Bilje, Mece, Darda, Švajcarnica, Uglješ, Vardarac, Lug i Kopačevo.

Pokrivenost grada Osijeka i prigradskih naselja izgrađenim sustavom javne odvodnje i priključenjem na isti dana je u tablici:

GRAD / NASELJE IZGRAĐENOST SUSTAVA ODVODNJE ( % ) PRIKLJUČENOST NA SUSTAV ODVODNJE ( % )
Grad Osijek 99,00 98,00
Višnjevac 100 86,00
Josipovac 95,00 76,00
Brijest 100 65,00
Lijeva obala (Tvrđavica-Podravlje-Biljska cesta ) 100 81,00
Sarvaš 100 45,00
Tenja 75,00 53,00
Antunovac 100 57,00
Ivanovac 100 47,00

Sve otpadne vode iz sustava javne odvodnje grada Osijeka i prigradskih naselja ispuštaju se u recipijent rijeku Dravu na ispusnoj građevini u Nemetinu, a koja se sastoji od prethodnog stupnja pročiščavanja otpadnih voda s kapacitetom od 6m3/s.

Ista lokacija predviđena je za izgradnju budućeg centralnog uređaja za pročiščavanje otpadnih voda.