Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

O projektu Imamo pravo znati: http://imamopravoznati.org

Službenik za informiranje

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva VODOVOD-OSIJEK d.o.o. na sljedeće moguće načine:

putem mobitela na broj: +385 (0)98 438 494;
putem faksa na broj: +385 (0)31 358 644;
E-mail službeniku za informiranje: alen.prnjat@vodovod.com

na obrascu; Zahtjev za pristup informacijama /
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije /
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

poštom na adresu:
Poljski put 1, 31000 Osijek, Hrvatska na obrascu;
Zahtjev za pristup informacijama /
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije /
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

osobno na adresu:
Poljski put 1, 31000 Osijek, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

•Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
•U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
•Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
•Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
•Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
•Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

 • Službenik za informiranje:

  mr.sc. Alen Prnjat, dipl.oec.

  VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, Poljski put 1, 31000 Osijek, Hrvatska

  Mob.: +385 (0)98 438 494

  Fax.: +385 (0)31 358 644

  E-mail službenika za informiranje: alen.prnjat@vodovod.com

  Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati..

  Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

  NAPOMENA:

  Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

  Naknada za ponovnu uporabu informacija

  VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.
  Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

  1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda,

  2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,

  3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,

  4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

EUROPSKI PROPISI

Vijeće Europe

Interni akti

 • •Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2017. godinu,
  •Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2016. godinu,
  •Odluka o imenovanju Službenika za informiranje VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
  •Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
  •Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
  •Zahtjev za pristup informacijama,
  •Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
  •Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

Često postavljena pitanja

Gdje mogu dobiti informacije o obračunu i naplati vodnih usluga?
OBRAČUN I NAPLATA VODNIH USLUGA:
Rad s korisnicima
Tel: +385 (0)31 330 755 , +385 (0)31 330 756 i +385 (0)31 330 757,
e-mail : korisnik@vodovod.com
Blagajna
Tel: +385 (0)31 330 753,
Radno vrijeme:
Radnim danima od 7.00 do 14.45 sati,
Za pitanja vezano uz račune i obračun u suvlasničkim zajednicama
Tel: +385 (0)31 330 368,
e-mail : suvlasnici@vodovod.com,
Prigovori na ispostavljene račune podnose se pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospijeća plaćanja računa na adresu:
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1,
elektroničkom poštom na korisnik@vodovod.com ili osobno u Pisarnici društva.
Odgovor na prigovor dobit ćete u zakonskom roku.
Uloženi prigovor ne odlaže plaćanje računa.

Što je potrebno za prijenos računa za vodne usluge na novog korisnika?
Za izmjenu matičnih podataka potrebno je poslati dokument koji dokazuje osnovu za izmjenu( odnosi se na sve izmjene matičnih podataka).
U slučaju smrti vlasnika, treba dostaviti ( osobno, elektroničkom poštom, telefaksom ili poštom ) presliku Rješenja s ostavinske rasprave ili izvod iz zemljišnih knjiga s podatcima novog vlasnika/nasljednika.
Uz priloženi dokument, potrebno je ispuniti strukturirani obrazac Zahtjev za prijavu/izmjenu korisničkih podataka, koji možete pronaći na našim web stranicama, na zahtjev, elektroničkom poštom ili osobno u Službi obračuna i naplate vodnih usluga – Rad s korisnicima
ZAHTJEV ZA PRIJAVU IZMJENU PODATAKA KORISNIKA VODNIH USLUGA

Gdje mogu javiti stanje vodomjera, kad me Vaš radnik na očitavanju ne zatekne doma?
Stanja vodomjera možete javiti telefonski na brojeve telefona 031/330-755; 330-756 i 330-757 elektroničkom poštom na adresu ocitanje@vodovod.com , telefaksom na broj 031/330-369, ili osobno u Službi obračuna i naplate vodnih usluga – Rad s korisnicima.

Tko je ovlašten za dostavljanje izmjena broja članova kućanstva u više-stambenim zgradama gdje je jedan vodomjer?
Prema Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Članak 38. Stavak (4),
Korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe-suvlasnicima čiju potrošnju mjeri samo jedan glavni vodomjer, količina vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se mjesečno na način da se količina vodne usluge očitane na glavnom vodomjeru podjeli na ukupan broj osoba u zgradi, te da se temeljem pisanih podataka ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade ili druge zadužene osobe o broju osoba koje stanuju u pojedinom stanu i svakoj promjeni koja nastaje tijekom mjeseca, svakom Korisniku-suvlasniku obračuna pripadajući dio količine vodne usluge po broju osoba koje stanuju u njegovom stambenom prostoru.