JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2018. godinu na području grada Osijek (Objava: 11. prosinac 2017.)

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Poljski put 1
31 000 Osijek

Sukladno Pravilniku o donacijama i sponzorstvima VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva
za 2018. godinu na području grada Osijek

I
Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2018. godinu putem javnog prikupljanja prijava.

II
Projekte i programe mogu nominirati:
– športski klubovi i udruge
– kulturne, medijske i obrazovne ustanove
– ostale organizacije civilnog društva

III
Neće se donirati / sponzorirati:
-Političke stranke, liste skupine građana i državne organizacije,
-Organizacije ili pojedince koji podupiru rasnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju,
-Događanja koja su uvredljiva za javni moral i dobar ukus,
-Organizacije ili pojedince koji imaju bilo kakvo dugovanje prema Društvu,
-Organizacije ili pojedince koji vode bilo kakav spor sa Društvom,
-Organizacije ili pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetile ugledu Društva ili mu nanijeli materijalnu štetu
-Organizacije ili pojedince koji nisu dostavili Obrazac iskorištenosti dodjeljenih financijskih sredstava za 2017. godinu prema ugovoru

IV
Ocjenu i odabir zahtjeva odnosno projekata i programa, obavit će povjerenstvo Društva, sukladno odredbama Pravilnika o donacijama i sponzorstvima Društva, do ukupnog iznosa planiranih financijskih sredstava.

V
Prijave projekata i programa podnose se na Obrascu 1 – Obrazac za prijavu prijedloga projekata i programa za financiranje sponzorstva ili donacije, uz dodatak Legende i Klasifikacija djelatnosti udruga kao pomoć pri ispunjavanju obrasca:

Klikom na ikonu možete preuzeti obrasce

OBRAZAC-1-prijava 2018

Legende 2018

Klasifikacija djelatnosti udruga

Popunjeni obrazac je preduvijet za prihvaćanje prijave.

VI
Društvo ima pravo od prijavitelja zatražiti nadopunu prijave ukoliko se radi o manjim propustima. U tom slučaju prijavitelju se daje rok od 5 radnih dana za dostavu ispravke / nadopune. Dodatna pojašnjenja i dopune prijave ne smiju utjecati na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave.

VII
Pisane ponude u zatvorenim omotnicama s naznakom “Zahtjev za dodjelu donacije / sponzorstva – ne otvaraj“, dostavljaju se neposredno u Pisarnicu VODOVOD-OSIJEKA d.o.o. Osijek ili poštom preporučeno na adresu VODOVOD-OSIJEKA d.o.o. Osijek, Poljski put 1, 31 000 Osijek, zaključno sa 10. siječnja 2018.

VIII
Popis odobrenih projekata i programa bit će objavljen na web stranici VODOVOD-OSIJEK d.o.o. u roku od 3 dana od donošenja odluke povjerenstva.
Povjerenstvo će dostaviti pismeni odgovor na prijavu projekta i programa po javnom pozivu svakom podnositelju.

IX
Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor. Rok za prigovor je 8 radnih dana od dana primitka obavijesti o donošenju odluke. Odgovor na prigovor će biti dan u roku od 8 radnih dana od dana primitka pismenog prigovora.
Postupak dodjele financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak, tako da se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku.

Kontakt osobe za informacije:
Lidija Balić, dipl.oec.
lidija.balic@vodovod.com

Mirna Kibel, univ.spec.oec.
mirna.kibel@vodovod.com

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Član Uprave – direktor
mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec.

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, korisnik financiranja dužan je dostaviti davatelju financijskih sredstava sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta na obrascu opisnog i financijskog izvještaja.

Klikom na ikonu možete preuzeti obrazac

DS-OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISKORIŠTENOSTI SREDSTAVA