JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za kupnju svih poslovnih udjela u trgovačkom društvu VODOVOD-GRADITELJSTVO d.o.o.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da iskažu načelni interes za kupnju poslovnih udjela koje VODOVOD-OSIJEK d.o.o. ima u trgovačkom društvu VODOVOD-GRADITELJSTVO d.o.o..

Iskazivanje interesa se dokazuje PISMOM NAMJERE koje mora sadržavati najmanje slijedeće:

1.Naziv, adresu i OIB ponuditelja, a za pravnu osobu i osobe ovlaštene za zastupanje.

2.Izvadak iz Sudskog registra ne stariji od mjesec dana

3.Obrazac BON 1 za 2016. godinu

4.Izjavu da je upoznat i prihvaća osnovne uvjete prodaje i to:

4.1.kupac je dužan preuzeti sve trenutno zaposlene radnike sukladno odredbama Zakona o radu, na rok od najmanje 1 godine osim u slučajevima utvrđenim zakonom,

4.2.kupac je obvezan u roku 30 dana od sklapanja Ugovora isplatiti ugovorenu cijenu, i dati adekvatna sredstva osiguranja naplate ugovorene cijene koje će odrediti VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

4.3.uvid u poslovnu dokumentaciju bit će omogućen uz prethodnu uplatu beskamatne jamčevine u visini od 1.000,00 kn, koji iznos će biti vraćen nakon odabira najpovoljnijeg kupca, a kupcu će biti priznat kao dio uplate kupoprodajne cijene.

Ponuditelj dostavlja pismo namjere na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1, 31000 Osijek, s naznakom: „NE OTVARAJ – PISMO NAMJERE za kupnju  udjela trgovačkog društva VODOVOD-GRADITELJSTVO d.o.o.“.

Pisma namjere nemaju obvezno pravne učinke za davatelja pisma niti za VODOVOD-OSIJEK d.o.o..

Rok za dostavu pisma namjere je 31.08.2017. godine do 12 sati kada će biti javno otvaranje. Zainteresirani ponuditelja mogu prisustvovati istom.

Ponuditelje, koji iskažu interes za kupnju trgovačkog društva VODOVOD-GRADITELJSTVO putem dostavljenog pisma namjere, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. će objaviti na svojoj internet stranici www.vodovod.com .

Ponuditelji koji temeljem ovog javnog poziva iskažu interes za kupovinu i prihvate osnovne uvjete prodaje biti će pozvani na davanje obvezujuće ponude u roku 30 dana od upućenog poziva, te  će im biti omogućen uvid u „Informacijski paket VODOVOD-GRADITELJSTVA d.o.o.“.

Informacije u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti od rukovoditeljice Sektora računovodstva i financija, Gordane Paulić, dipl.oec isključivo pismeno na e-mail gordana.paulic@vodovod.com

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.