JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina Biograd na Moru (Objava: 16.srpnja 2016.)

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Poljski put 1
31000 Osijek
OIB: 43654507669

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina

I Predmet prodaje:

Odmaralište Biograd, Šetalište Dražica 22, 23 210 Biograd na Moru, u obuhvatu kč.br. 3402/3, 3401, 3400/1, k.o. Biograd na Moru, ukupne površine: 7373 m2, vlasništvo VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Položaj nekretnina : u jugoistočnom dijelu grada Biograda n/m pod nazivom Kumenat, na udaljenosti cca 25 m od mora i cca 2,2 km od centra grada.
Početna vrijednost nekretnina iznosi 9.150.000,00 kn.
Jamčevina iznosi 10% od početne vrijednosti nekretnina.

II Uvjeti sudjelovanja i prodaje:

1. Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske, sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).

2. Predmetne nekretnine se prodaju kao cjelina, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi. Potencijalnim ponuditeljima biti će omogućeno razgledavanje predmetnih nekretnina u terminima prema predhodnom dogovoru s kontakt osobom.

3. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne vrijednosti nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na IBAN: HR7523400091100114000 u korist VODOVOD-OSIJEK d.o.o., sa svrhom „Jamčevina za nekretnine Biograd“, sa pozivom na broj HR00 3013502.
Ponuditelji mogu kao jamstvo za ozbiljnost javnog nadmetanja dostaviti i neopozivu i bezuvjetnu bankarsku garanciju na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10% od početne vrijednosti nekretnine. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 120 dana.
Svaki nedostatak tražene bankarske garancije u iznosu, roku i gore navedenim odredbama, smatrat će se neotklonjivim nedostatkom te će se takva prijava odbaciti.

Jamčevine i bankarske garancije koje su položili ponuditelji s kojima neće biti sklopljen kupoprodajni ugovor, vratit će se istima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja bez prava na kamatu, izuzev:
– ukoliko natjecatelj čija prijava ispunjava uvjete natječaja odustane od natječaja prije provedenog postupka usmenog nadmetanja (licitacije)
– ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane nakon okončanja usmenog nadmetanja (licitacije)
– ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora u ostavljenom roku.

Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu prodavatelja dan prije održavanja usmenog javnog nadmetanja.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu nekretnine, dok će se ponuditelju koji je priložio bankarsku garanciju ista vratiti kada uplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Prijavom na natječaj smatrat će se da je ponuditelj ponudio početnu vrijednost nekretnine.

4. Otvaranje pristiglih prijava na Javni natječaj i provjeru da li ispunjavaju uvjete istoga, provodi Povjerenstvo za prodaju nekretnina. Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj biti će odbačene.

5. Usmeno javno nadmetanje ( dalje : licitacija) provodi se uz sudjelovanje javnog bilježnika, a održat će se u prostorijama VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek., u ponedjeljak 22. kolovoza 2016. godine s početkom u 12 sati.

Licitacija započinje isticanjem početne vrijednosti nekretnina, a nastavlja se povećanjem iste usmenim ponudama. Najmanji iznos povećanja usmene ponude iznosi 50.000,00 kuna nominalno. Licitacija će se okončat po isteku 2 minute po davanju najpovoljnije ponude. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Javnog natječaja sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene temeljem provedenog usmenog nadmetanja. Ukoliko se na licitaciji prijavi samo jedan natjecatelj čija je dokumentacija sukladna uvjetima Javnog natječaja, prodavatelj može odrediti da se nekretnina proda tom natjecatelju ili da se natječaj ponovi. Ukoliko niti jedan od prijavljenih natjecatelja ne ponudi više od početne vrijednosti nekretnine, kupac će se odrediti temeljem kriterija prvopristigle prijave. Temeljem zapisnika o provedenoj licitaciji , Uprava društva će u roku od 3 dana donijeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja s pozivom na sklapanje kupoprodajnog ugovora.

Najpovoljniji ponuditelj (dalje u tekstu: kupac) dužan je pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji u roku od 15 dana, računajući od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko se kupac u ostavljanom roku ne odazove tom pozivu, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje. U tom slučaju prodavatelj može pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na sklapanje ugovora o kupoprodaji.

6. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u cijelosti najkasnije u roku od 60 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene obvezuje se na plaćanje zakonskih zateznih kamata koje teku od dana dospijeća plaćanja do isplate.
Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu više od 15 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti sklopljeni kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati, odnosno naplatiti bankarsku garanciju.

7. Sve troškove vezane kupoprodaju predmetnih nekretnine plaća kupac.

8. Nekretnine iz ovog Javnog natječaja prodaju se na osnovu stanja odnosno upisa u zemljišnim knjigama, k.o. Biograd n/m
Dio građevina izgrađenih na predmetnim nekretninama su legalne, a dio je u završnoj fazi legalizacije. Prodavatelj ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu određenih uvjeta gradnje, koji se odnose na nekretninu izloženu na prodaju u ovom Javnom natječaju, a koji mogu proizaći iz odgovarajućih propisa ili odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.

9. Prodavatelj može bez posebnog razloga i obrazloženja, i u bilo kojoj fazi postupka odustati od prodaje nekretnina ili predmetnog Javnog natječaja u cijelosti.

10. Prijava na natječaj mora sadržavati:
– podatke o ponuditelju: ime i prezime, OIB i prebivalište za fizičke osobe, odnosno naziv, OIB i sjedište za pravne osobe,
– ovjerenu specijalnu punomoć, ukoliko će ponuditelja na javnom nadmetanju zastupati punomoćnik
– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba, ne straiji od 90 dana
– dokaz o uplati jamčevine ili bankarska garancija
– broj računa radi povrata jamčevine ukoliko ponuditelj ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj

11. Prijave se dostavljaju isključivo u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA BIOGRAD – NE OTVARAJ“
na adresu: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, 31 000 Osijek

12. Rok za dostavu prijave je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama VODOVOD-OSIJEK d.o.o. i javnim glasilima.

13. Kontakt osoba: Hrvoje Kučan, dipl.iur., br.tel. 031/330-778, 099/357-26-84

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Član Uprave – direktor
mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec.