VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31000 Osijek OIB: 43654507669 objavljuje ispravak Javnog natječaja objavljenog dana 16. srpnja 2016. god. u članku I Predmet prodaje, omaškom je upisana ukupna površina nekretnina od 7373 m², dok je stvarna ukupna površina nekretnina 7188 m², te se u tom smislu ispravlja Javni natječaj, a u ostalom dijelu ostaje nepromijenjen. Pročitaj više

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31 000 Osijek OIB: 43654507669 REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o. 1. Podaci o Naručitelju i opis predmeta nabave objavljeni su 04.08.2016. godine na web stranicama  Naručitelja www.vodovod.com Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima Naziv: Sektora Računovodstva i financija, Gordana Paulić, dipl.oec. Tel: +385 Pročitaj više

NAJAM KOMBINIRANOG SPECIJALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ FEKALIJA bez rukovatelja EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE MV 01/16 Osijek, siječanj 2016. 1.Podaci o javnom naručitelju Naziv: VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Adresa: Poljski put 1, 31 000 Osijek OIB: 43654507669 Broj telefona: 031/330-100 Broj telefaksa: 031/330-318 Internetska adresa: www.vodovod.com Evidencijski broj nabave: MV 01/16 2.Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju Pročitaj više

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31 000 Osijek Sukladno Pravilniku o donacijama i sponzorstvima VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje J A V N I P O Z I V za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2016. godinu I Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekata i programa za dodjelu donacija i Pročitaj više

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina I Predmet prodaje: 1. Poslovni prostor – lokal broj 15, Ulica Hrvatske republike 43, Osijek,18,46 m2. Lokal se nalazi na I katu, z.k. uložak 19067 poduložak 47, kč.br. 5425/4 Opis: poslovni prostor u zgradi koja je dio naselja Blok Centar 2, sa prilaznom cestom i priključenjem na Pročitaj više