Natječaji i oglasi

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31 000 Osijek OIB: 43654507669 REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o. 1. Podaci o Naručitelju i opis predmeta nabave objavljeni su 13.07.2018. godine na web stranicama Naručitelja www.vodovod.com 2. Uvjeti sposobnosti ponuditelja Ponuditelj mora imati na raspolaganju četiri djelatnika sa certifikatom ovlaštenog revizora i jednog revizora sa međunarodnim Pročitaj više

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31 000 Osijek Sukladno Pravilniku o donacijama i sponzorstvima VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje J A V N I   P O Z I V za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2018. godinu na području grada Osijek I Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekata i programa Pročitaj više

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da iskažu načelni interes za kupnju poslovnih udjela koje VODOVOD-OSIJEK d.o.o. ima u trgovačkom društvu VODOVOD-GRADITELJSTVO d.o.o.. Iskazivanje interesa se dokazuje PISMOM NAMJERE koje mora sadržavati najmanje slijedeće: 1.Naziv, adresu i OIB ponuditelja, a za pravnu osobu i osobe ovlaštene za zastupanje. 2.Izvadak iz Sudskog registra ne Pročitaj više

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31 000 Osijek OIB: 43654507669 REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o. 1. Podaci o Naručitelju i opis predmeta nabave objavljeni su 26.06.2017. godine na web stranicama Naručitelja www.vodovod.com Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima Naziv: Sektora Računovodstva i financija, Gordana Paulić, dipl.oec. Tel: +385 Pročitaj više

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31 000 Osijek Sukladno Pravilniku o donacijama i sponzorstvima VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje J A V N I P O Z I V za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2017. godinu na području grada Osijek I Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekata i programa Pročitaj više

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31000 Osijek OIB: 43654507669 objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina I Predmet prodaje: Odmaralište Biograd, Šetalište Dražica 22, 23 210 Biograd na Moru, u obuhvatu kč.br. 3402/3, 3401, 3400/1, k.o. Biograd na Moru, ukupne površine: 7188 m2, vlasništvo VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Položaj nekretnina : u jugoistočnom dijelu grada Biograda n/m pod Pročitaj više

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31000 Osijek OIB: 43654507669 objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina I Predmet prodaje: Odmaralište Biograd, Šetalište Dražica 22, 23 210 Biograd na Moru, u obuhvatu kč.br. 3402/3, 3401, 3400/1, k.o. Biograd na Moru, ukupne površine: 7373 m2, vlasništvo VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Položaj nekretnina : u jugoistočnom dijelu grada Biograda n/m pod Pročitaj više

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31000 Osijek OIB: 43654507669 objavljuje ispravak Javnog natječaja objavljenog dana 16. srpnja 2016. god. u članku I Predmet prodaje, omaškom je upisana ukupna površina nekretnina od 7373 m², dok je stvarna ukupna površina nekretnina 7188 m², te se u tom smislu ispravlja Javni natječaj, a u ostalom dijelu ostaje nepromijenjen. Pročitaj više

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31 000 Osijek OIB: 43654507669 REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU ZA VODOVOD-OSIJEK d.o.o. 1. Podaci o Naručitelju i opis predmeta nabave objavljeni su 04.08.2016. godine na web stranicama  Naručitelja www.vodovod.com Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima Naziv: Sektora Računovodstva i financija, Gordana Paulić, dipl.oec. Tel: +385 Pročitaj više

NAJAM KOMBINIRANOG SPECIJALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ FEKALIJA bez rukovatelja EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE MV 01/16 Osijek, siječanj 2016. 1.Podaci o javnom naručitelju Naziv: VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Adresa: Poljski put 1, 31 000 Osijek OIB: 43654507669 Broj telefona: 031/330-100 Broj telefaksa: 031/330-318 Internetska adresa: www.vodovod.com Evidencijski broj nabave: MV 01/16 2.Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju Pročitaj više